Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-70: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-35-2019-70.pdf, RK-35-2019-70pr01.pdf , RK-35-2019-70pr02.pdf , RK-35-2019-70pr03.pdf , RK-35-2019-70pr04.pdf , RK-35-2019-70pr05.pdf , RK-35-2019-70pr06.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-35-2019-70
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dohod ke Smlouvám (v případě Smlouvy PR01537.0030 ve znění Dodatku č. 1) o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-35-2019-70, př. 3 a RK-35-2019-70, př. 4. V obou případech se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, kde kraj vyslovil souhlas s převodem nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla, v případě Smlouvy PR02270.2884 usnesením č. 1248/21/2019/RK a v případě Smlouvy PR01537.0030 usnesením č. 1628/28/2019/RK. 

Výše popsané žádosti o podstatné změny Smluv, které tvoří materiál RK-35-2019-70, př. 3 a RK-35-2019-70, př. 4 nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě (v případě Smlouvy PR01537.0030 ve znění Dodatku č. 1), je nutné uzavřít s příjemci podpory dohody k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody ke Smlouvám dle materiálů RK-35-2019-70, př. 5 a RK-35-2019-70, př. 6. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-35-2019-70, př. 1 a RK-35-2019-70, př. 2. V případě Smlouvy PR01537.0030 je obsahem materiálu RK-35-2019-70, př. 1 také znění Dodatku č. 1.

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-35-2019-70, př. 5 a RK-35-2019-70, př. 6.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz