Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-05: Náhrada výdělku

RK-36-2020-05.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-36-2020-05
Název Náhrada výdělku
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě § 46 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří jsou v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy. Náhradu mzdy (refundace) uhradí kraj jejich zaměstnavateli z prostředků kraje ve výši uplatněné jejich zaměstnavatelem.

Na základě § 46 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním či jiném obdobném poměru (osoby samostatně výdělečně činné), poskytuje kraj náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo kraje vždy na příslušný kalendářní rok.

Návrh řešení

Navrhujeme Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje schválit podmínky a výši paušální částky, která bude poskytována z rozpočtu kraje jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru. 

 

Podmínky a výše náhrady výdělku:

Výše paušální částky:                        250 Kč za hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc)

Maximální rozsah náhrady:               max. 8 hodin/1 den, max. 32 hodin/1 kalendářní měsíc,

                                                          max. 160 hodin/1 kalendářní rok

Období poskytování náhrady:           1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Poskytování náhrady:                        zasedání rady, zastupitelstva, výboru,

                                                           komise a ostatní jednání spojená s funkcí 

                                                          neuvolněného člena zastupitelstva kraje

                                                          včetně cesty na místo jednání.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Oddělení řízení lidských zdrojů

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit s účinností od 1. 1. 2021 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz