Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-11: Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí

RK-36-2020-11.pdf, RK-36-2020-11pr01.pdf , RK-36-2020-11pr02.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-36-2020-11
Název Předložení dokladů o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí
Zpracoval D. Marek, K. Svobodová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 2
Popis problému

U dvou členů rady kraje, konkrétně Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, a Mgr. Jana Tourka, vznikla jejich zvolením členy Zastupitelstva Kraje Vysočina podle § 5, odst. 2, písm. c) zákona č.  130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách"), neslučitelnost funkce člena zastupitelstva kraje a statutárního zástupce právnické osoby zřízené krajem (v konkrétních případech ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domova ve Zboží, příspěvkové organizace).

Návrh řešení

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, a Mgr. Jan Tourek, vědomi si svých právních povinností, resp. zákonných podmínek pro zachování vzniklého mandátu člena zastupitelstva kraje, vyplývajících z  ustanovení § 48, odst. 3, písm. a) a § 48, odst. 5 zákona o volbách, písemně oznámili svým zaměstnavatelům, že po dobu jejich uvolnění pro výkon veřejné funkce nebudou vykonávat funkci jejich statutárních zástupců (viz příloha materiálu č. 1 a příloha materiálu č. 2). Pro jednoznačné, nezpochybnitelné potvrzení splnění zákonné podmínky předložit zastupitelstvu kraje příslušný doklad předkladatelé navrhují, aby zastupitelstvo kraje vzalo toto oznámení, resp. předložení dokladů o pominutí důvodů neslučitelnosti funkcí, na vědomí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předložení dokladů o tom, že pominul důvod neslučitelnosti funkcí Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, hejtmana Kraje Vysočina a Mgr. Jana Tourka, člena Rady Kraje Vysočina, dle materiálů RK-36-2020-11, př. 1 a RK-36-2020-11, př. 2.

Odpovědnost Oddělení ostatních správních činností
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz