Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-17: Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu

RK-36-2020-17.pdf, RK-36-2020-17pr01.pdf , RK-36-2020-17pr02.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-36-2020-17
Název Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
Zpracoval J. Šimková, R. Vítková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Na základě Pravidel pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) schválených Radou Kraje Vysočina usnesením č. 0543/11/2017/RK dne 21. 3. 2017 bylo žadatelům, kteří splnili podmínky pro poskytnutí stipendia a byli zařazeni do stipendijního programu, vyplaceno stipendium za aktuální akademický rok. Zařazením žadatelů do stipendijního programu a uzavřením Smlouvy o poskytnutí stipendia vzniklo stipendistům podmíněné právo na poskytnutí stipendia na další akademický rok. Podmínkou pro výplatu stipendia na další akademický rok ve výši 50 tis. Kč je předložení prohlášení stipendisty o trvání podmínek pro výplatu stipendia včetně   potvrzení o studiu.

Odbor zdravotnictví obdržel předmětné doklady v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí stipendia od celkem jedenácti stipendistů. Přehled stipendistů, kteří splnili podmínky pro výplatu stipendia pro další akademický rok, a přehled závazku, se kterou nemocnicí uzavřou pracovní smlouvu, je uveden v materiálu RK-36-2020-17, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí splnění podmínek pro poskytnutí stipendia pro další akademický rok 2020/2021 ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-36-2020-17, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID: PR02734-01 (příloha č. 2 tohoto materiálu).

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Zdravotnictví, § 3599 je počítáno s finančními prostředky na stipendia žákům, studentům a doktorandům – motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů.

Návrh usnesení bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-36-2020-17, př. 1 pro akademický rok 2020/2021.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz