Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-22: Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

RK-36-2020-22.pdf, RK-36-2020-22pr01.pdf , RK-36-2020-22pr02.pdf , RK-36-2020-22pr03.xls , RK-36-2020-22pr04.xls

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-36-2020-22
Název Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investiční akce u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

Usnesením č. 1838/30/2020/RK schválila rada kraje rozpočty a ostatní související plány (včetně závazných ukazatelů) na rok 2020 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, (dále jen „Trojlístek“), požádal prostřednictvím odboru zdravotnictví:

  • o navýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ o 327 816 Kč dle materiálu RK-36-2020-22, př. 1, z důvodu obdržení dotace z MPSV určené
    na odměny pracovníkům v souvislosti s epidemií Covid-19;
  • o schválení dodatečné investiční akce v letošním roce dle materiálu RK-36-2020-22, př. 2. Jedná se o pořízení průmyslové pračky v předpokládané pořizovací ceně 200 000 Kč. Uvedená investiční akce by byla financována vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z darů a z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit:

  • aktualizované Závazné ukazatele Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 3.

S navýšením závazného ukazatele není spojeno rozpočtové opatření.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. Pro zajištění věrohodnosti a úplnosti přehledů čerpání finančních prostředků je důležité, aby jednotlivé části finančního plánu (tj. rozpočet a plány) byly v souladu a aby při výplatě schválených výdajů na mzdy nedošlo k překročení neaktualizovaného ukazatele „Limit prostředků na platy“.

A dále stanovit u Trojlístku jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 celkový objem použití fondu investic a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 3.
  • realizaci investiční akce Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 2;
  • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2020-22, př. 4;
stanoví

u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz