Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-28: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2

RK-36-2020-28.pdf, RK-36-2020-28pr01.pdf , RK-36-2020-28pr02.xlsx

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-36-2020-28
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Informatika v celkové výši 7 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v červnu 2020 vyhlášena Výzva k  předkládání projektů č. 2 roku 2020, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci výzvy č. 2 činí 1 234 000 Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 30. 6. 2020. Usnesením 0981/18/2020/RK ze dne 2. 6. 2020 schválila rada kraje celkem 11 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 1 149 458 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

1. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 98 309 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Obnova a posílení síťové infrastruktury" (dále také "Projekt").

2. Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 99 975 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "GYOA PE - zvýšení úrovně IT - II - robotika a projekce" (dále také "Projekt").

3. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 100 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Virtualizace a server" (dále také "Projekt").

4. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v  celkové výši 178 980 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Centrální UPS pro rozvodny ICT" (dále také "Projekt").

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou, Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a  fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-36-2020-28, př. 1. Změna závazných ukazatelů je obsahem materiálu RK-36-2020-28, př. 2.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci v celkové výši 98 309 Kč, Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov v celkové výši 99 975 Kč, České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole v celkové výši 100 000 Kč a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci v celkové výši 170 925 Kč (celkové skutečné náklady projektu jsou nižší než celkové rozpočtové náklady projektu uvedené v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku) na krytí výdajů spojených s realizací Projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a "Investiční příspěvek".

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 469 209 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 198 284 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 270 925 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 98 309 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Obnova a posílení síťové infrastruktury" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 99 975 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu „GYOA PE - zvýšení úrovně IT - II - robotika a projekce" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 100 000 Kč u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Virtualizace a server" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 170 925 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Centrální UPS pro rozvodny ICT" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz