Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-29: Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika

RK-36-2020-29.pdf, RK-36-2020-29pr01.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-36-2020-29
Název Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému
Usnesením č. 0512/09/2020/RK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020"  dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina pro rok 2020.
Jedním ze schválených projektů byl projekt Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace evidenční číslo ZZ02762.0024 - „Pořízení produkčního diskového pole“. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace se obrátila dne 2. 12. 2020 na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu a předložení závěrečné zprávy do 31. 1. 2021, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-36-2020-29, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. Projekt je zaevidován v  systému eDotace – ID ZZ02762.0024.
Návrh řešení
Vzhledem k tomu, že žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci projektů z uvedeného programu, navrhuje odbor informatiky vyhovět žádosti a na základě Závěrečné zprávy a finančního vypořádání příspěvku umožnit vyplatit finanční příspěvek v roce 2021. Dále navrhujeme schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a s tím související změnu závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 400 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení souhlasí

s prodloužením termínu realizace projektu a vyplacením finančního příspěvku v roce 2021;

schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 400 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Pořízení produkčního diskového pole“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz