Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-32: Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

RK-36-2020-32.pdf, RK-36-2020-32pr01.pdf , RK-36-2020-32pr02.pdf , RK-36-2020-32pr03.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-36-2020-32
Název Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká, H. Sošková, P. Tulis
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří za podmínek daných zákonem podle vlastního rozpočtu. Sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kraje je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti kraje. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.

Ekonomický odbor předkládá k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2021 (usnesení rady kraje č. 1296/22/2020/RK).

 

Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:

Návrh řešení

Předkládaný návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 respektuje následující zásady:

 1. Výpočet sdílených daňových příjmů vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého podíl všech krajů na sdílených daních činí 8,92 %. Kraj Vysočina se pak podílí na celostátním hrubém výnosu daní určených krajům podílem ve výši 7,338590 %. V současné době je nemožné řádně a věrohodně odhadnout výši daňových příjmů v roce 2021. Česká ekonomika je zásadním způsobem ovlivněna pandemií koronaviru a opatřeními přijímanými k zamezení šíření nákazy. Je nepochybné, že dochází k hlubokému propadu ekonomických aktivit, což s sebou ponese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů. Predikce daňových příjmů pro kraje i obce je navíc zatížena dopady „daňového balíčku“ (např. zrušení superhrubé mzdy). Sdílené daňové příjmy jsou navrženy ve výši 4 809 000 tis. Kč a odpovídají výši 92 % schváleného rozpočtu roku předchozího.
 2. Navrhovaná výše celkových příjmů rozpočtu kraje očekávaných v roce 2021 činí 12 555 478 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 200 000 tis. Kč na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek a 1 271 421 tis. Kč na financování evropských projektů. Financováním (+) se rozumí převod prostředků z Fondu strategických rezerv, v případě evropských projektů případně i z kontokorentního úvěru. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2021 tak činí 14 026 899 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje činí 14 026 899 tis. Kč. Součástí výdajů rozpočtu kraje je financování (-) ve výši 40 400 tis. Kč určených na splátku jistiny přijatého úvěru od Evropské investiční banky (projekt Regionální infrastruktura A a projekt Regionální infrastruktura B).
 3. Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 obsahuje příspěvek na výkon státní správy ve výši 108 690 tis. Kč a vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021. Výše příspěvku na rok 2021 je oproti roku 2020 valorizována o 13 %,
 4. Účelová dotace na úhradu přímých výdajů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 7 328 000 tis. Kč, která odpovídá normativně přidělené částce v roce 2020. Částka bude během roku 2021 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2021. V průběhu roku budou do rozpočtu přijímány rozpočtovými opatřeními další účelové dotace (např. na soukromé a  církevní školství).
 5. Pro rok 2021 jsou rozpočtovány v příjmech rozpočtu kraje příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím v celkové výši 69 151 tis. Kč.
 6. Návrh rozpočtu obsahuje na kapitole Rezerva a rozvoj kraje položky Nespecifikovaná rezerva a Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 230 000 tis. Kč. Finanční rezerva je určena na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje, v odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu roku.
 7. Rozpočet kraje 2021 obsahuje rovněž Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2021 (příloha 1 tohoto materiálu - část D Rozpočtu kraje 2021), kterými jsou zejména příspěvky na provoz, případně investiční příspěvky a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele.
 8. Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje. Příjmy z přijatých dotací budou do rozpočtu kraje zapojovány formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2021. Ve výdajové části rozpočtu kraje na rok 2021, na kapitole Evropské projekty je uvedena částka, která představuje potřebu finančních prostředků nutných k financování a kofinancování jednotlivých projektů (nejedná se o  celkové výdaje projektů). Tato částka bude řešena z pohledu finančního krytí zapojením zůstatků na účtech projektů k 31. 12. 2020 do rozpočtu roku 2021, převodem z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, případně použitím cizích zdrojů (kontokorentní úvěr). Finanční potřeba vychází z přílohy EU1 (sloupec podíl kraje na financování projektů), příloha EU1 podává celkový obraz o předpokládaném financování jednotlivých projektů v roce 2021.
 9. Stejně jako v minulých letech budou i v roce 2021 končit některé projekty spolufinancované z prostředků EU, popřípadě jejich etapy. Z tohoto důvodu návrh usnesení obsahuje bod, ve kterém zastupitelstvo svěřuje radě provádění rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru.
 10. Návrh rozpočtu kraje obsahuje přehled dotační politiky na rok 2021. Dotační politika je od roku 2019 sjednocena pod Fond Vysočiny. Fond Vysočiny soustřeďuje část prostředků Kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím programů pro poskytování dotací. Jednotlivé programy a objem prostředků na ně schvaluje zastupitelstvo kraje (příloha 1 tohoto materiálu - část E Rozpočtu kraje 2021).
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení stanoví
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 (§ 6172) ve výši 233 925 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2021 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 14 525 tis. Kč;
ukládá

vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2021 v termínu do 31. 3. 2021;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit
  • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021 v celkové výši a členění dle materiálu RK-36-2020-32, př. 1 – Rozpočet kraje 2021;
  • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2021 materiálu RK-36-2020-32, př. 1 (Rozpočet kraje 2021, část D);
  • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2020 do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Evropské projekty;
  • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši dle bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2020 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2021;
  • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2021;
 • svěřit radě kraje provádění
  • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
  • všech rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
  • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
  • rozpočtového opatření týkajícího se daně z příjmů placené Krajem Vysočina;
  • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech. 

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje, kromě všech rozpočtových opatření týkajících se financování výdajů na řešení havárií, živelných pohrom, pandemií, apod., které může schvalovat rada kraje s povinností podání informace na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje.

 • uložit radě kraje zpracovat do 31. 3. 2021 úpravu rozpočtu kraje, která bude reagovat na legislativní změny účinné po 1. 1. 2021 a která bude odrážet další možné vlivy s dopadem do rozpočtu kraje.
Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz