Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-33: Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2020

RK-36-2020-33.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-36-2020-33
Název Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2020
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – Odboru ekonomickému rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz, a to v rozsahu účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje. Usnesením č. 0489/07/2019/ZK svěřilo zastupitelstvo Kraje Vysočina radě kraje mj. provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, státních fondů a jiných institucí a  jejich použití včetně úprav závazných ukazatelů u zřizovaných příspěvkových organizací. Ekonomický odbor očekává, že v závěru roku budou na účet Kraje Vysočina poukázány ještě některé účelově určené dotace, jejichž použití nebude možné vzhledem k termínům jednání v  radě kraje projednat a schválit.

Návrh řešení

Radě kraje je navrhováno:

pověřit ekonomický odbor rozhodováním o použití poskytnutých účelově určených dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí přijatých na účet kraje v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení pověřuje

odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020;

ukládá

odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2021 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz