Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-40: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociálně-právní ochrany dětí

RK-36-2020-40.pdf, RK-36-2020-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-36-2020-40
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociálně-právní ochrany dětí
Zpracoval M. Nápravníková, A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení pracovníků na krajských úřadech vykonávající činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s epidemií COVID 19. Kraji Vysočina byla poskytnuta dotace ve výši 101 125 Kč.

Rozhodnutí č. j. MPSV-2020/218190-231/1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 je součástí přílohy 1 materiálu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 101 125 Kč a použít ji na platy a související odvody zaměstnavatele, které se týkají zaměstnanců vykonávajících činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Stanoviska Oddělení řízení lidských zdrojů

nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 101 125 Kč určené na pokrytí výdajů na mimořádné odměny pracovníkům krajského úřadu vykonávajícím činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 (ÚZ 13019).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši  101 125 Kč na zabezpečení činnosti sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina v roce 2020 (ÚZ 13019);
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 75 343 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 11. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz