Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-43: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021

RK-36-2020-43.pdf, RK-36-2020-43pr01.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-36-2020-43
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021
Zpracoval K. Němcová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pravidelných sportovních aktivit dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy a na podporu volnočasových aktivit zaměřených na pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež. Program je určen pro spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, působící v oblasti sportu a volného času, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v oblasti volného času a obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času s maximální podporou u obou podprogramů 50 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem programu je podpořit organizace, které pravidelně a dlouhodobě spolupracují s dětmi a mládeží, což vede k rozvoji jejich pohybových dovedností, manuální zručnosti a zdravého životního stylu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 3 500 tis. Kč na podporu pravidelných sportovních aktivit dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy a na podporu volnočasových aktivit zaměřených na pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež.

Podporované aktivity jsou rozděleny do dvou podprogramů, kdy oba podprogramy jsou vyhlašovány na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídicím výborem.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby členové řídicího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Součástí materiálu je výzva programu: RK-36-2020-43, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02792.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s programem Sportujeme a volný čas 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „Sportujeme a volný čas 2021“ dle materiálu RK-36-2020-43, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 23. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz