Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-49: Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021

RK-36-2020-49.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-36-2020-49
Název Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen ZDO) pro území Kraje Vysočina, stanoví v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje.

Základními právními normami, které upravují veřejnou linkovou osobní dopravu, je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silniční dopravě), včetně prováděcích vyhlášek a pro oblast veřejné drážní osobní dopravy je to zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek (dále jen drážní zákon), dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen Nařízení) a zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění (dále jen zákon o veřejných službách).

Nástrojem řešení dopravní obslužnosti je smlouva, jako závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nerealizoval nebo by jej realizoval pouze zčásti. V roce 2021, do změny jízdních řádů v prosinci 2021, bude dopravní obsluha území Kraje Vysočina zajištěna ve veřejné linkové osobní dopravě 17 dopravci, a to na základě aktuálních smluv. Ve veřejné drážní osobní dopravě veřejnou službu v roce 2021 budou zajišťovat 3 dopravci. Současně dopravní obsluha území Kraje Vysočina bude zajišťována jak prostřednictvím mezikrajských smluv, tak i smluv se statutárním městem Jihlava.

Pro výpočet finančních prostředků nutných k financování dopravní obslužnosti je nutné indexovat nákladové ceny jednotlivých dopravců a v případě linkové dopravy navíc kvalifikovaný odhad vývoje tržeb z jízdného.

Každoročně do výpočtu nákladové ceny daného dopravce ve veřejné linkové osobní dopravě vstupuje přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, změna průměrné ceny motorové nafty, průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví doprava a skladování, případně výpočet  závislosti na zaručené minimální měsíční mzdě řidičů. Dané výpočty jsou k termínu předkládání tohoto materiálu ne ve všech hodnotách dokončeny, z daného důvodu musí do jisté míry být pracováno s kvalifikovaným odhadem. Do nákladů následně samostatně vstupuje skutečná výše finančních prostředků na mýto a navýšení závazku kraje z důvodu objízdných tras při uzavírkách pozemních komunikací (cca 13 500 tis. Kč).

Oblast tržeb z jízdného se velmi těžko odhaduje s odkazem na stav v roce 2020 (virová epidemie). Každopádně, při jejich nastavení, jsme odhadli pokles tržeb oproti roku 2019 o 10 %. Velmi zásadní pro vývoj tržeb bude v roce 2021 režim provozu školských zařízení na území České republiky.

Současně na základě usnesení zastupitelstva kraje pod č. 0429/05/2020/ZK ze dne 8. 9. 2020, došlo k navýšení předpokládaných nákladů na zajištění dopravní obslužností na základě převodu objednávky z obcí na kraj ve výši 36 000 tis. Kč.

V drážní dopravě dochází dle jednotlivých smluv k indexaci nákladových položek typu inflace, PHM, energie, poplatku za dopravní cestu. Položka představující rozdíl nákladů na krytí poplatku za dopravní cestu dle prohlášení o dráze, kterou každoročně vydává Správa železnic, státní organizace, bude následně na základě žádosti kraje, vykompenzována prostřednictvím Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy, uzavřené mezi jednotlivými kraji na straně jedné a Českou republikou na straně druhé.

Dané výpočty jsou k termínu předkládání tohoto materiálu a tím znalosti dílčího vývoje informací  v části je nutné považovat jako kvalifikovaný odhad. Předpokládané náklady vyplývající ze smluv s dopravci činí cca 615 000 tis. Kč.

Finanční prostředky od státu prostřednictvím ministerstva dopravy na základě uzavřené Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy, pro rok 2021 činí 141 986 tis. Kč.

V rámci stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina je uváděn, tzv. územní princip, tj. náklady a výkony na zajištění dopravní obsluhy území Kraje Vysočina včetně výkonů, které zajišťují dopravci pod smlouvami sousedních krajů na území Kraje Vysočina, a to na základě mezikrajských smluv s danými kraji. Výkony, které objednává Kraj Vysočina na území sousedních krajů na základě mezikrajských smluv s danými kraji, do rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021 neuvádíme. 

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje, doporučit zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021:

  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 591 427 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21 mil. počtu ujetých km;
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 473 014 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
Stanoviska Odbor ekonomický

Výdaje na financování základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2021 v rozsahu: veřejná linková osobní doprava ve výši 591 427 000 Kč a veřejná drážní osobní doprava ve výši 473 014 000 Kč, jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021, v kapitole Doprava.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021:

  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 591 427 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21 mil. počtu ujetých km;
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 473 014 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz