Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-51: Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov

RK-36-2020-51.pdf, RK-36-2020-51pr01.doc

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-36-2020-51
Název Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov
Zpracoval M. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší svěření nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina - Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace.

Kraj Vysočina realizoval stavbu "Transformace Domova Kamélie Křižanov" v k.ú. Zámek Žďár. Před dokončením realizace byl schválen Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Zastupitelstvem Kraje Vysočina. Při kolaudačním procesu však vznesl příslušný stavební úřad požadavek na přepracování geometrického plánu, kterým je řešeno dělení pozemků dotčených předmětnou stavbou. V  návaznosti na přepracování GPL došlo ke změnám ve vymezení nemovitého majetku předávaného příspěvkové organizaci do hospodaření, které je nutné řešit Dodatkem Zřizovací listiny.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek Zřizovací listiny  Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2020-51, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz