Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-53: Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

RK-36-2020-53.pdf, RK-36-2020-53pr01.doc , RK-36-2020-53pr02.doc , RK-36-2020-53pr03.doc , RK-36-2020-53pr04.doc

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-36-2020-53
Název Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval M. Nováková, P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky.

Na základě žádosti příspěvkové organizace Krajská knihovna Vysočiny vyslovila rada kraje usnesením č. 1475/24/2020/RK souhlas s uzavřením Smlouvy příspěvkové organizace, jejímž předmětem byl pronájem prostoru sloužícího k podnikání  - kavárny v novém objektu krajské knihovny. 

Smlouva byla uzavřena s vítězem výběrového řízení, společností Kafé Brod s.r.o. s dobou pronájmu na dobu určitou do 31. 12. 2024.

Vzhledem k aktuální situaci a vládním protiepidemiologickým opatřením, která mimo jiné omezila provoz kaváren, navrhuje příspěvková organizace uzavřít dodatek ke smlouvě, který by na tuto situaci reagoval doplněním textu:

„V případě přijetí mimořádných opatření orgánů státní správy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID - 19, nařizujících uzavření kavárny, bude tato skutečnost zohledněna při následné fakturaci snížením částky o sumu vycházející z počtu dní (násobeno denní sazbou nájemného), po které bude provoz kavárny zastaven. Stejně tak bude postupováno v případě, že bude na základě výše zmíněných opatření pro veřejnost uzavřena knihovna.“ 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov má do hospodaření předán majetek kraje, m.j. také budovu č.p. 1145 v ulici K Silu v Pelhřimově.

Jedná se o objekt, který je využíván zejm. ke skladovým účelům, a to jak Muzeem Vysočiny Pelhřimov, tak na základě smluv o výpůjčce i dalšími organizacemi na úseku kultury - Horáckým divadlem Jihlava, Muzeem Vysočiny Jihlava a Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě.

Smlouvy o výpůjčce jsou uzavřeny na dobu určitou do 31.12. 2020. Muzeum Vysočiny Pelhřimov pořádalo o souhlas s prodloužením doby výpůjčky do 31. 12. 2023 formou uzavření dodatků ke třem smlouvám.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k  podnikání v budově Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-36-2020-53, př. 1 a Dodatků ke Smlouvám o výpůjčce prostor v budově č.p. 1145 v Pelhřimově dle materiálů RK-36-2020-53, př. 2, RK-36-2020-53, př. 3, RK-36-2020-53, př. 4.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením:

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz