Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-62: Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina

RK-36-2020-62.pdf, RK-36-2020-62pr01.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-36-2020-62
Název Přijetí daru pozemku v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Město Pacov nabídlo OM v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s dokončením úprav stávajících komunikací v ulicích Hronova, Malovcova a Španovského pozemek par .č. 377/13 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 6 m2 v  k.ú. Pacov. Pozemek je zastavěn krajskou komunikací na ulici Malovcova.

Kraj Vysočina postupně získává do svého vlastnictví pozemky, na kterých se nacházejí krajské komunikace. V tomto případě se jedná o silnici III/1293. Získáním tohoto pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dojde ke sjednocení vlastníka stavby komunikace a pozemku stavbou zastavěného.

Návrh řešení

OM navrhuje dar pozemku par. č. 377/13 o výměře 6 m2 v k.ú. Pacov přijmout do vlastnictví Kraje. Město Pacov již na úřední desce městského úřadu zveřejnilo záměr darování pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina a usnesením č. 2020/03/10 schválilo darování tohoto pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina.

V případě kladného rozhodnutí bude pozemek předán do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny. 

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.

Usnesení předpokládá  doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 377/13 v k.ú. Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina. 

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Pelhřimov souhlasí s přijetím daru pozemku par. č. 377/13  v k. ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dorpavy a silničního hospodářství nemá námitky proti přejetí daru pozemku par. č. 377/13 o výměře 6 m2 v k.ú. Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina. 

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 377/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz