Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-64: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury

RK-36-2020-64.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-36-2020-64
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá vrácením části nevyčerpané účelové dotace od Horácké divadlo Jihlava, příspěvkové organizace (dále také „Divadlo“) do státního rozpočtu a snížením závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Divadla.

Divadlu byla Rozhodnutím Ministerstva kultury MK 26913/2020 KBŘ poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na realizaci projektu „Bezpečnostní analýza – Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace“, ve výši 196 000 Kč schválené usnesením č. 1292/22/2020/RK dne 14. 7. 2020.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace na území České republiky v letošním roce, nebylo možné dokončit plánované aktivity v rámci projektu. Z  tohoto důvodu Divadlo nevyčerpalo veškeré finanční prostředky poskytnuté v rámci programu a je tedy nutné vrátit na účet Ministerstva kultury (dále také „MK“) část účelově určené státní dotace přijaté do rozpočtu kraje v celkové výši 24 000 Kč (ÚZ 34026).

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Divadla ve výši nevyčerpaných finančních prostředků vrácených na účet MK.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o část účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026) ve výši 24 000 Kč původně určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 24 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Bezpečnostní analýza – Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace“ v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz