Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-65: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury

RK-36-2020-65.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-36-2020-65
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na Ministerstvo kultury
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá vrácením nevyčerpané účelové dotace od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále také „Muzeum“) do státního rozpočtu a snížením závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea.

Muzeu byla Rozhodnutím Ministerstva kultury MK 32876/2020 KBŘ poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na realizaci projektu „Bezpečnostní školení a implementace bezpečnostního standardu – expoziční objekt Pelhřimov“ ve výši 24 000 Kč schválené usnesením č. 1293/22/2020/RK dne 14. 7. 2020.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace na území České republiky v letošním roce, nebylo možné uskutečnit plánované aktivity v rámci projektu. Z  tohoto důvodu Muzeum nevyčerpalo finanční prostředky poskytnuté v rámci programu a je tedy nutné vrátit na účet Ministerstva kultury (dále také „MK“) účelově určenou státní dotaci přijatou do rozpočtu kraje ve výši 24 000 Kč (ÚZ 34026).

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea ve výši nevyčerpaných finančních prostředků vrácených na účet MK.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a  galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026) ve výši 24 000 Kč původně určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 24 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Bezpečnostní školení a implementace bezpečnostního standardu – expoziční objekt Pelhřimov“ v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz