Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-74: Změna v projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

RK-36-2020-74.pdf, RK-36-2020-74pr01.pdf , RK-36-2020-74pr02.Pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací RK-36-2020-74
Název Změna v projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
Zpracoval P. Buňat
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, který kraj Vysočina realizuje od roku 2016 v rámci výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020. Jedná se o změnu statutárního zástupce příjemce dotace.

Návrh řešení

Dle obecných pravidel IROP pro žadatele a příjemce, verze 1.13, kap. 16.3 je změna statutárního orgánu považována za důležitou změnu v projektu, která zakládá změnu právního aktu a vyžaduje schválení řídícího orgánu (zohledněna bude při vydání nového právního aktu – rozhodnutí o poskytnutí dotace). Změna musí být ke schválení předložena prostřednictvím systému MS2014+. Návrh žádosti o změnu je uveden v materiálu RK-36-2020-74, př. 2, doplnění nového statutárního zástupce je uvedeno v části "osoby subjektu".

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o změnu dle materiálu RK-36-2020-74, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálů RK-36-2020-74, př. 2 prostřednictvím systému MS2014+ ke schválení řídícímu orgánu.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz