Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-78: Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025

RK-36-2020-78.pdf, RK-36-2020-78pr01.docx , RK-36-2020-78pr02.xlsx

Číslo materiálu 78
Číslo jednací RK-36-2020-78
Název Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025
Zpracoval G. Šmikmátorová, P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o schválení aktualizovaného Programu ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 – 2025. Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu obyvatel Kraje Vysočina.

Naplňování Programu ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina je jednou z aktivit, které kraj vyvíjí v rámci činností spojených s agendou projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Program ZDRAVÍ 2020 je střednědobý koncepční materiál na období 2016-2020, který se stal základem pro realizaci projektů podpory zdraví a prevence nemocí na území kraje. Tyto aktivity jsou finančně podporovány i Krajem Vysočina, a to prostřednictvím Fondu Vysočiny, systémových dotací nebo přímou dotací na preventivní programy pro vlastní příspěvkové organizace.

Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 14. 1. 2020 usnesením 0046/01/2020/RK („Rada kraje rozhoduje zpracovat aktualizaci Programu ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina, ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje aktualizaci Programu ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina nejpozději do 31. 12. 2020.“) zpracovat aktualizaci Programu ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina. 

Výchozími podklady pro zpracování aktualizace tohoto programu byla Zpráva o zdravotním stavu obyvatelstva Kraje Vysočina 2019 zpracovaná Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina, Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina 2016 zpracovaná občanským sdružením Zdravá Vysočina a Strategický rámec Zdraví 2030, který byl schválen vládou ČR dne 13. července 2020. 

Tým zpracovatelů vybral 8 prioritních oblastí, které reagují na aktuální situaci v oblasti zdraví v Kraji Vysočina. Struktura programu byla rozpracována v Přehledové tabulce Programu ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina (RK-36-2020-78, př. 2) dle prioritních oblastí na cíle, opatření a aktivity, ke kterým byly stanoveny indikátory k průběžnému vyhodnocování programu. Zpracování Programu ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina do Přehledové tabulky vychází z metodiky NSZM ČR pro potřeby porovnání obdobných strategických dokumentů ostatních zpracovatelů na úrovni veřejné správy. Období realizace programu bylo stanoveno na roky 2021 – 2025. Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025 (RK-36-2020-78, př. 1 a RK-36-2020-78, př. 2) bude průběžně vyhodnocován odborným týmem zpracovatelů na základě stanovených indikátorů ke zjištění efektivity naplňování jednotlivých plánovaných aktivit.

Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina svým soustředěním na preventivní intervence doplňuje Zdravotní plán Kraje Vysočina. Aktualizovaný dokument je základem pro realizaci projektů podpory zdraví a prevence nemocí na území kraje, které mohou čerpat finanční prostředky z národních i evropských zdrojů.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina dle materiálů RK-36-2020-78, př. 1 a RK-36-2020-78, př. 2.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

nemá k návrhu usnesení připomínek.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí se podílel na aktualizaci Programu 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 - 2025 a souhlasí s předloženým materiálem.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s navrženým materiálem

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 – 2025 dle materiálů RK-36-2020-78, př. 1 a RK-36-2020-78, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz