Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-80: Renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

RK-36-2020-80.pdf

Číslo materiálu 80
Číslo jednací RK-36-2020-80
Název Renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
Zpracoval O. Sklenář
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o renominaci zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (dále „Monitorovací výbor“).  

Každý kraj náležející do programového území operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika (tj. Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Dolní Rakousko, Horní Rakousko a město Vídeň) je zastoupen v Monitorovacím výboru 1 členem s právem hlasovacím. Dne 29. 11. 2016 usnesením č. 2003/39/2016/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina o nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Monitorovacího výboru („Rada kraje ruší nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko - Česká republika; nominuje Mgr. Pavla Pacala jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko – Česká republika“). Jako náhradnice člena Monitorovacího výboru je jmenována doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, která je jmenovanou náhradnicí člena Monitorovacího výboru za Kraj Vysočina od zahájení činnosti tohoto výboru.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále “ORR“) doporučuje Radě Kraje Vysočina zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a nominovat Mgr. Hanu Hajnovou jako členku Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

nominaci Mgr. Pavla Pacala jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko - Česká republika;

nominuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko – Česká republika;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat nominaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz