Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-82: Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

RK-36-2020-82.pdf, RK-36-2020-82pr01.docx

Číslo materiálu 82
Číslo jednací RK-36-2020-82
Název Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále jen „RSK“).

RSK je regionálním partnerským uskupením, které se v programovém období EU 2014 - 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. Klíčovými úkoly RSK jsou příprava a pravidelné aktualizace tzv. Regionálního akčního plánu („RAP“), který je na základě zmapované absorpční kapacity výchozím strategickým dokumentem pro zdůvodnění požadavků z regionů na zacílení konkrétních výzev v rámci územní dimenze jednotlivých operačních programů.

RSK dále plní roli platformy pro řešení regionálních potřeb, priorit a návrhů intervencí v rámci regionu, a to mj. též ve vazbě na přípravu na programové období EU 2021+ a implementaci nové Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

RSK předsedá hejtman kraje a její činnost se řídí Statutem RSK a Jednacím řádem RSK, vypracovanými pod vedením MMR ČR jednotně pro všechny RSK. Po administrativní, organizační a koordinační stránce zajišťuje chod RSK sekretariát RSK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a náklady související s touto agendou jsou hrazeny z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

Aktuální složení RSK (seznam členů a jejich náhradníků) je uveden v materiálu
RK-36-2020-82, př. 1; Kraj Vysočina je zastoupen 6 členy (5 zástupců kraje + 1 zástupce strategie inteligentní specializace).

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 7. 2. 2017 usnesením č. 0057/01/2017/ZK nominovalo do RSK:

 • Ing. Vladimíra Novotného náhradníkem MUDr. Jiřího Běhounka;
 • Ing. Miroslava Houšku členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Tomáše Kučeru jeho náhradníkem;
 • Ing. Josefa Pavlíka členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka jeho náhradníkem;
 • Josefa Číže členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Milana Plodíka jeho náhradníkem;
 • RNDr. Miloše Vystrčila členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Jaroslava Vymazala jeho náhradníkem;
 • Mgr. Pavla Pacala zástupcem strategie inteligentní specializace, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem.

 

(„Zastupitelstvo kraje

ruší nominaci Ing. Libora Joukla, Josefa Číže, Ing. Miroslava Houšky, RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci Ing. Vladimíra Novotného, Mgr. et Bc. Petra Krčála, Milana Plodíka, Ing. Tomáše Kučery, PaedDr. Ladislava Jirků jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako zástupce Strategie inteligentní specializace a Ing. Marie Černé jako jeho náhradnice;
nominuje za Kraj Vysočina:

 • Ing. Vladimíra Novotného náhradníkem MUDr. Jiřího Běhounka;
 • Ing. Miroslava Houšku členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Tomáše Kučeru jeho náhradníkem;
 • Ing. Josefa Pavlíka členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka jeho náhradníkem;
 • Josefa Číže členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Milana Plodíka jeho náhradníkem;
 • RNDr. Miloše Vystrčila členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Jaroslava Vymazala jeho náhradníkem;
 • Mgr. Pavla Pacala zástupcem Strategie inteligentní specializace, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem.“)

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dále na svém zasedání dne 15. 5. 2018 usnesením č.  0435/03/2018/RK zrušilo nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominovalo za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina. („Zastupitelstvo kraje ruší nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina; nominuje za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina.“)

V návaznosti na volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina, uskutečněné v termínu 2. – 3. 10. 2020, je třeba provést renominace současných zástupců Kraje Vysočina v RSK.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina:

 • zrušit nominace MUDr. Jiřího Běhounka, Ing. Miroslava Houšky, Ing. Martina Kukly, Josefa Číže a RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominace Ing. Vladimíra Novotného, Ing. Tomáše Kučery, Mgr. Pavla Fraňka, Milana Plodíka a Ing. Jaroslava Vymazala jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;
 • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce strategie inteligentní specializace a Mgr. Romana Fabeše jako jeho náhradníka;
 • nominovat za Kraj Vysočina
  • Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, ... jeho náhradníkem;
  • ... členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, ... jeho náhradníkem;
  • ... členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, ... jeho náhradníkem;
  • ... členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, ... jeho náhradníkem;
  • ... členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, ... jeho náhradníkem;
  • Mgr. Hanu Hajnovou zástupcem strategie inteligentní specializace, ... jejím náhradníkem.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • zrušit nominace MUDr. Jiřího Běhounka, Ing. Miroslava Houšky, Ing. Martina Kukly, Josefa Číže a RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominace Ing. Vladimíra Novotného, Ing. Tomáše Kučery, Mgr. Pavla Fraňka, Milana Plodíka a Ing. Jaroslava Vymazala jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;
 • zrušit nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce strategie inteligentní specializace a Mgr. Romana Fabeše jako jeho náhradníka;
 • nominovat za Kraj Vysočina:
  • Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, …………………...... jeho náhradníkem;
  • …………………...... členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, …………………...... jeho náhradníkem;
  • …………………...... členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, …………………...... jeho náhradníkem;
  • …………………...... členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, …………………...... jeho náhradníkem;
  • …………………...... členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, …………………...... jeho náhradníkem;
  • Mgr. Hanu Hajnovou, zástupcem strategie inteligentní specializace, …………………...... jejím náhradníkem.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz