Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-93: Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-36-2020-93.pdf, RK-36-2020-93pr01.pdf , RK-36-2020-93pr02.pdf , RK-36-2020-93pr03.pdf , RK-36-2020-93pr04.pdf , RK-36-2020-93pr05.pdf

Číslo materiálu 93
Číslo jednací RK-36-2020-93
Název Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o souhlasy s převodem nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektů kotlíkových dotací v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Přehled žádostí o souhlas je obsahem materiálu RK-36-2020-93, př. 1

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-36-2020-93, př. 2, RK-36-2020-93, př. 3, jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2025 (resp. v případě projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III do 31. 12. 2028) s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu a nesmí ani bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina nemovitost zatížit žádnými právy třetích osob, včetně zástavního práva.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitostí dle materiálů RK-36-2020-93, př. 4, RK-36-2020-93, př. 5.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s darováním nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-36-2020-93, př. 2 a RK-36-2020-93, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě Smlouvy PR02737.0159 za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-93, př. 4 a v případě Smlouvy PR02270.1208, za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2020-93, př. 5.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz