Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-97: FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

RK-36-2020-97.pdf, RK-36-2020-97pr01.pdf , RK-36-2020-97pr02.pdf , RK-36-2020-97pr03.doc

Číslo materiálu 97
Číslo jednací RK-36-2020-97
Název FOND VYSOČINY – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny programu Čistá voda 2019. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Onšov (IČO  00511609) dne 14. 5. 2019 usnesením č. 0242/03/2019/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Onšov pod ID FV02742.0039 (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 24. 6. 2019 za účelem podpory zpracování projektu „Intenzifikace ČOV Onšov“. Text smlouvy je obsahem materiálu RK-36-2020-97, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace ve výši 77 851 Kč, což představuje 60,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 129 752 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2020, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 31. 10. 2020 závěrečnou zprávu. Obec Onšov dne 24. 9. 2020 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 30. 6. 2021. Text žádosti je obsahem materiálu RK-36-2020-97, př. 1.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství posoudil uvedenou žádost a z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění uvedeného v žádosti navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02742.0039 dle materiálu RK-36-2020-97, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu obci Onšov do 30. 6. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 7. 2021. Tato změna nemá vliv na dosažení účelu projektu.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k předloženému materiálu.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02742.0039 dle materiálu RK-36-2020-97, př. 3.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz