Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2020-98: FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

RK-36-2020-98.pdf, RK-36-2020-98pr01.pdf , RK-36-2020-98pr02.pdf , RK-36-2020-98pr03.doc

Číslo materiálu 98
Číslo jednací RK-36-2020-98
Název FOND VYSOČINY – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o změnu příjemce dotace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči (IČO 60418885) dne 12. 5. 2020 usnesením č. 0251/03/2020/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE pod ID FV02767.0069 (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 4. 6. 2020 za účelem podpory zpracování projektu „ČOV Dalešice - intenzifikace“. Text smlouvy je obsahem materiálu RK-36-2020-98, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace ve výši 237 000 Kč, což představuje 60,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 395 000 Kč. Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE dne 9. 11. 2020 požádal o  změnu příjemce dotace na městys Dalešice. K žádosti je doložen souhlas městyse Dalešice schválený zastupitelstvem městyse, smlouva o dílo na realizaci projektu s dohodou o postoupení na městys Dalešice. Text žádosti je obsahem materiálu RK-36-2020-98, př. 1.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství posoudil uvedenou žádost a z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění uvedeného v žádosti navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02767.0069 dle materiálu RK-36-2020-98, př. 3, jehož předmětem je změna příjemce dotace ze svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na městys Dalešice. Tato změna by neovlivnila hodnocení projektu ani nemá vliv na dosažení účelu projektu.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí se změnou příjemce dotace pro realizaci projektu.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02767.0069 dle materiálu RK-36-2020-98, př. 3.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz