Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-101: Rozhodnutí o výši nájemného z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021

RK-37-2020-101.pdf, RK-37-2020-101pr01.xls

Číslo materiálu 101
Číslo jednací RK-37-2020-101
Název Rozhodnutí o výši nájemného z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o výši nájemného z bytů na období roku 2021.

Správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina vykonávají příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a to na základě předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci zřizovací listinou nebo na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina (jako příkazcem) a jednotlivými nemocnicemi (jako příkazníkem). Stavebně technický stav bytového fondu (ne vždy je prováděna dostatečná údržba a opravy), umístnění bytového fondu (byty jsou umístěny v objektech – areálech sloužících k hlavnímu předmětu činnosti příspěvkové organizace) a skutečnosti, že nájemce bytu byl nebo je zpravidla zaměstnancem příspěvkové organizace, byly důvodem neuplatnění „veřejného nabídkového řízení na pronájem bytu včetně nabídky nájemného“. Veřejné nabídkové řízení na pronájem bytu včetně soutěže výše ceny nájemného jsou uplatňovány především při správě bytového fondu ve vlastnictví měst a obcí. Úprava nájemného z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na roky 2019 a 2020 byla schválena usnesením rady kraje 2057/33/2018/RK ze dne 20. 11. 2018 na ceny uvedené v materiálu RK-37-2020-101, př. 1. Tímto rozhodnutím bylo nájemné u standardních bytů zvýšeno o 10%.

Návrh řešení

S ohledem na současnou situaci s epidemií onemocnění COVID-19, která má nemalé ekonomické dopady na celou společnost i na občany, návrh předpokládá zachovat pro rok 2021 výši nájemného z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na stávající úrovni dle materiálu RK-37-2020-101, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá, že pro rok 2021:

  • u dříve uzavřených nájemních smlouvách na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smlouvách, nebo při prodloužení nájemní doby, bude uplatňováno nájemné dle materiálu RK-37-2020-101, př. 1;
  • u nájmů, které byly stanoveny odlišně, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu nebo výsledku veřejného nabídkového řízení na pronájem volného bytu bude výše nájmu zachována;
  • nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy budou uzavřeny písemně na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2021.

Současně návrh usnesení předpokládá doporučení příspěvkovým organizacím využívat oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina:

  • u dříve uzavřených nájemních smlouvách na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smlouvách, nebo při prodloužení nájemní doby, bude pro rok 2021 uplatňováno nájemné dle materiálu RK-37-2020-101, př. 1;
  • u nájmů, které byly stanoveny odlišně, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu nebo výsledku veřejného nabídkového řízení na pronájem volného bytu bude výše nájmu zachována;
  • nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy budou uzavřeny písemně na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2021;
doporučuje

ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz