Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-14: Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze sbírkového fondu OGV

RK-37-2020-14.pdf, RK-37-2020-14pr01.pdf , RK-37-2020-14pr02.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-37-2020-14
Název Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze sbírkového fondu OGV
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s dodatkem ke smlouvě  o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (dále též „OGV“), v níž OGV je půjčitelem.

Na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se obrátil ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se žádostí o udělení souhlasu s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 4. 2. 2016 mezi OGV a Statutárním městem Jihlava, dle materiálu RK-37-2020-14, př. 1. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjčky sbírkového předmětu, který byl výše uvedenému subjektu vypůjčen na základě řádně uzavřené smlouvy, a to na dobu určitou od 17. 2. 2016 do 17. 2. 2021 (viz materiál RK-37-2020-14, př. 2). Statutární město Jihlava projevilo zájem o prodloužení platnosti smlouvy. Dodatkem č. 1 se výpůjčka sjednává do 17. 2. 2027.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1  ke Smlouvě o výpůjčce mezi Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě a Statutárním městem Jihlava, dle materiálu RK-37-2020-14, př. 1. Uzavřením tohoto dodatku nebude narušen chod organizace ani znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu, ke kterému je organizace zřízena.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, dle materiálu RK-37-2020-14, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz