Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-19: Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny

RK-37-2020-19.pdf, RK-37-2020-19pr01.doc , RK-37-2020-19pr02.xlsx , RK-37-2020-19pr03.xls

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-37-2020-19
Název Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval I. Hamáčková, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na úpravu závazných ukazatelů Krajské knihovny Vysočiny v souvislosti s pořízením vnitřního vybavení novostavby.

Ředitelka Krajské knihovny Vysočiny požádala dne 7. 12. 2020 o převod dílčí části finančních prostředků ve výši 445 335 Kč určených na vnitřní vybavení nové budovy knihovny dle materiálu RK-37-2020-19, př. 1. Jedná se o třetí žádost o převod finančních prostředků, která vychází z veřejných zakázek a přímých nákupů realizovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (dále též „KKV“) v roce 2020 dle materiálu RK-37-2020-19, př. 2.

Celkové předpokládané náklady na vnitřní vybavení nové budovy knihovny byly na základě zpracované projektové dokumentace firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. a soupisu IT prvků stanoveny ve výši cca 28 400 000 Kč s DPH. Uvedenou částku schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 3. 2019 usnesením č. 0122/02/2019/ZK jako závazek na zabezpečení finančního krytí veřejných zakázek Krajské knihovny Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny. Část finančních prostředků ve výši 7 598 000 Kč byla schválena v rozpočtu kraje na rok 2020, kapitole Kultura, v části kapitálové výdaje jako mimořádný investiční příspěvek pro KKV na vnitřní vybavení (regálový systém).

Dále byly v rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2020 v části ostatní výdaje schváleny finanční prostředky ve výši 20 800 000 Kč pro KKV na vnitřní vybavení nové budovy knihovny včetně uměleckých děl s tím, že tyto finanční prostředky budou KKV převáděny formou zvýšeného příspěvku na provoz a investičního příspěvku na základě požadavků vycházejících z realizovaných veřejných zakázek či nákupů.

V rámci první žádosti KKV schválené radou kraje dne 20. 10. 2020 usnesením č. 1908/31/2020/RK byly převedeny finanční prostředky v souhrnné výši 14 817 950 Kč, z toho 10 234 400 Kč jako neinvestiční a 4 583 550 Kč jako investiční prostředky. V rámci druhé žádosti schválené radou kraje dne 10. 11. 2020 usnesením č. 2058/34/2020/RK byly převedeny finanční prostředky v souhrnné výši 1 568 545 Kč, z toho 307 618 Kč jako neinvestiční a 1 260 927 Kč jako investiční prostředky.

Předložená třetí žádost KKV o převod dílčí části finančních prostředků v souhrnné výši 445 335 Kč se člení na neinvestiční prostředky ve výši 234 000 Kč a investiční prostředky ve výši 211 335 Kč. Podrobnější přehled je uveden v materiálu RK-37-2020-19, př. 2. V souvislosti s výše uvedeným dochází k úpravě investičního plánu a úpravě čerpání fondu investic na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-19, př. 3.

Z prostředků ve výši 20 800 000 Kč schválených v rozpočtu kapitoly Kultura, část ostatní výdaje na rok 2020 určených na vnitřní vybavení knihovny bylo v letošním roce poskytnuto KKV 16 831 830 Kč. Z důvodu prodlev způsobených pandemií koronaviru nebylo dosud možno realizovat vnitřní vybavení v plném rozsahu. Nedočerpaná část finančních prostředků určených na vnitřní vybavení knihovny ve výši 3 968 170 Kč bude převedena do roku 2021 a bude KKV poskytnuta na základě předložených žádostí o provedení příslušných rozpočtových opatření a úpravu závazných ukazatelů, tak aby organizace mohla uhradit potřebné závazky související s dovybavením nové budovy knihovny.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření a úpravu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u KKV v souvislosti s úhradou nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny (neinvestičních a investičních položek) dle materiálu RK-37-2020-19, př. 3, a dále stanovit u KKV jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 celkový objem použití fondu investic a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Kultura. Aktuální stav rezervy na kapitole Kultura činí 4 413 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 445 335 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 234 000 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 211 335 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 234 000 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 211 335 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;
stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz