Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-30: Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 6. žádosti o platbu

RK-37-2020-30.pdf, RK-37-2020-30pr01.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-37-2020-30
Název Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 6. žádosti o platbu
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předložení 6. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 (dále jen „projekt“) za období čerpání finančních prostředků 1. 9. 2020 - 30. 11. 2020 ve výši 35 902 947,80 Kč.

Projekt je realizován Krajem Vysočina v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ evidenční č. v MS2014+: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 realizovaného v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OP ŽP“) bylo schváleno usnesením č. 0832/15/2019/RK (Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-15-2019-58, př. 1).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu dle materiálu RK-37-2020-30, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-30, př. 1.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-37-2020-30, př. 1;

prohlašuje

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-37-2020-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz