Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-31: Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma

RK-37-2020-31.pdf, RK-37-2020-31pr01.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-37-2020-31
Název Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma
Zpracoval J. Joneš, D. Švengrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávajícího zvláště chráněného území s názvem Niva Doubravy v kategorii přírodní rezervace (dále jen „PR“) a jejího ochranného pásma ve smyslu § 33 a § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0610517 Niva Doubravy (viz příloha č. 678a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.).

Územní ochrana PR Niva Doubravy se datuje od roku 1994 (účinnost k 1. 6. 1994), kdy byla poprvé vyhlášena Okresním úřadem Havlíčkův Brod.

Důvodem zpracování návrhu na nové vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území PR Niva Doubravy bylo zejména zohlednění předmětu ochrany a plošného rozsahu evropsky významné lokality a vydání zřizovacího předpisu, formálně i obsahově odpovídajícího současnému právnímu stavu na úseku ochrany přírody (stávající platný zřizovací výnos z roku 1994 není zcela vyhovující z hlediska formulace předmětu a způsobu ochrany PR). Proto se oproti stávajícímu rozsahu novým vyhlášením PR akceptuje plošné vymezení evropsky významné lokality CZ0610517 Niva Doubravy, a to zejména tak, že do území PR je včleněno původní ochranné pásmo PR, na kterém se nachází předměty ochrany evropsky významné lokality a PR, rostou zde též zvláště chráněné druhy rostlin a jedná se o stanoviště zvláště chráněných druhů motýlů (modrásků). Nově vymezené ochranné pásmo bude výrazným způsobem zmenšeno a bude vyhlášeno pouze na malé části území v nařízení vlády  vymezeného jako evropsky významná lokalita, avšak nenachází se zde předmět ochrany. Vymezené ochranné pásmo dostatečně zabezpečí PR před nepříznivými vlivy okolí (např. před splachy ze zemědělských pozemků ze svahu nad PR ap.). Větší ochranné pásmo není nezbytné, neboť ostatní pozemky ve svazích nad PR jsou zalesněné a nepředpokládáme zde tedy rušivý vliv z okolí.

Hlavním důvodem návrhu na vyhlášení tohoto zvláště chráněného území je jeho výjimečná přírodovědná hodnota se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Lokalita je evropsky významným prioritním typem evropského stanoviště: 6230 – ekosystém podhorských a horských smilkových trávníků. Předmětem ochrany je dále zastoupení biotopů mezofilních ovsíkových luk a vlhkých pcháčových luk, rašelinišť a slatinišť s výskytem významných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na tato stanoviště vázaných:

Z rostlin je to např. hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), ostřice Davallova (Carex davalliana), o. Hartmanova (C. hartmanii), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), hrachor horský (Lathyrus linifolius), starček potoční (Tephroseris crispa), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), kuklík potoční (Geum rivale), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), zábělník bahenní (Comarum palustre) a rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), bledule jarní (Leucojum vernum).

Z živočichů zde bylo zaznamenáno nejméně 750 druhů (600 druhů hmyzu a pavoukovců, 60 druhů měkkýšů, 12 zástupců plazů a obojživelníků, přes 70 druhů ptáků, 10 druhů savců), což poukazuje na nesporný přírodovědný význam území. Z ochranářsky významných zástupců bezobratlých je nejvýznamnější výskyt modrásků (Phengaris nausithous a P. teleius), z ocasatých obojživelníků jsou to pak čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek horský (Ichthyosaura alpestris) a čolek velký (Triturus cristatus), z bezocasých obojživelníků např. skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae), rosnička zelená (Hyla arborea), z plazů např. zmije obecná (Vipera berus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Z významných druhů ptáků zde žijí např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), datel černý (Dryocopus martius), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), moták pochop (Circus aeruginosus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), ledňáček říční (Alcedo atthis), bekasina otavní (Gallinago gallinago). V blízkosti vodních ploch byl potvrzen výskyt vydry říční (Lutra lutra), v lesních porostech veverky obecné (Sciurus vulgaris).

Lokalita zcela naplňuje požadavky ustanovení § 33 zákona o ochraně přírody na zvláště chráněné území v kategorii PR – jedná se o menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

Návrh řešení

Z důvodu uvedeného v kapitole Popis problému navrhuje Odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii PR (ve smyslu § 33 zákona o ochraně přírody) a jejího ochranného pásma, jež ponese název Niva Doubravy podle materiálu RK-37-2020-31, př. 1.

Navrhovaná PR Niva Doubravy se rozkládá v Kraji Vysočina, v okrese Havlíčkův Brod, u obce a v katastrálním území Sobíňov. Celková výměra přírodní rezervace bude 83,62 ha. Výměra ochranného pásma bude 1,65 ha.

Předmětem ochrany navrhované PR jsou:

a) ekosystémy podhorských a horských smilkových trávníků, mezofilních ovsíkových luk a vlhkých pcháčových luk, rašelinišť a slatinišť s výskytem významných druhů rostlin a živočichů na tato stanoviště vázaných.

b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0610517 Niva Doubravy a které se nacházejí na území přírodní rezervace.

Cílem ochrany PR je zachování ekosystémů, které jsou předmětem ochrany, s reprezentativním výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), všivce lesního (Pedicularis sylvatica), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), bez výskytu invazních druhů (např. třtiny křovištní Calamagrostis epigejos) a vytvoření vhodných podmínek pro udržení populace modrásků.

Bližší ochranné podmínky PR jsou navrženy v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a konkretizují činnosti, které je třeba ze strany orgánu ochrany přírody usměrňovat, aby nedošlo k nežádoucím změnám dochovaného přírodního prostředí nebo k porušení základních ochranných podmínek PR stanovených v § 34 zákona o ochraně přírody.

Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (průzkumy, návrh plánu péče, zajištěných v rámci projektu s názvem „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“; podpořeného z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020) zpracoval záměr na vyhlášení PR. Podle záměru pak odbor nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“), včetně vytyčení lomových bodů hranice PR v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení umožňuje záznam PR na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě.

Záměr na vyhlášení PR byl v souladu s § 40 zákona o ochraně přírody řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcí a krajem.

Území PR není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji. Hrozila by zde postupná degradace biotopů, které jsou předmětem ochrany a zároveň představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče je již dlouhodobě zajišťována Krajem Vysočina i s využitím finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Vyhlášení PR by proto nemělo mít za následek navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 6/2020, o zřízení přírodní rezervace Niva Doubravy a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-37-2020-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz