Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-33: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"

RK-37-2020-33.pdf, RK-37-2020-33pr01.pdf , RK-37-2020-33pr02.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-37-2020-33
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace".

Jedná se o  stavební úpravy, rekonstrukci vytápění, vzduchotechnických a zdravotechnických zařízení, silnoproudých a slaboproudých rozvodů v objektu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova 302, Třebíč. Stavební úpravy budou zahrnovat dispoziční změny prostor sociálních zařízení u vstupní části objektu, kde předsíň a WC mužů nahradí servrovna a technická místnost vzduchotechniky. Dojde k rekonstrukci stávajícího lůžkového výtahu. Bude řešen bezbariérový přístup z bufetu a z denní místnosti z oddělení se zvláštním režimem do venkovního prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy. Součástí úprav bude vytvoření bezpečného ohraničení venkovního prostoru pro klienty oddělení. V prostoru půdy bude v blízkosti schodiště traktu „B“ vytvořena místnost strojovny vzduchotechniky. Zároveň bude provedena výměna vnější i vnitřní části vstupního portálu (hlavního vstupu) a výměna prosklené plochy s posuvnými dveřmi z prostoru místnosti bufetu.

Stavební práce budou prováděny v období od ledna 2021 do 15. 11. 2021.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným Zdeňkem Musilem, Tyršova 48, 675 22 Stařeč, IČO 670 69 754, a to v částce cca 11 900 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 335/2019 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr zhotovitele bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"). Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 5. 11. 2020. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 30. 11. 2020 v 10.00 hod.  V této lhůtě obdržel zadavatel celkem 5 řádných nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne. Nabídky vyhověly požadavkům zákona.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení přijatých nabídek a posouzení účasti prvních dvou dodavatelů s nejnižší nabídkovou cenou se závěrem, že oba posuzovaní dodavatelé splnili podmínky účasti v zadávacím řízení dané zadávací dokumentací této veřejné zakázky.

Hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat pro realizaci stavební akce dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

O průběhu jednání hodnotící komise byl vyhotoven protokol a zpráva, které jsou obsahem materiálů RK-37-2020-33, př. 1 a RK-37-2020-33, př. 2.

Návrh řešení

Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 190, 674 01 Třebíč, IČO  277 46 631, s nabídkovou cenou 9 656 092 Kč bez DPH, a to na základě Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 7. 12. 2020 a Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 7. 12. 2020, které jsou součástí materiálů RK-37-2020-33, př. 1RK-37-2020-33, př. 2. Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu a souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-37-2020-33, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-37-2020-33, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč, IČO 277 46 631, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 11. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz