Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-34: Změna ceny vykupovaného pozemku pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK

RK-37-2020-34.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-37-2020-34
Název Změna ceny vykupovaného pozemku pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením 0120/02/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt pozemky od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2. Předmětem výkupu jsou pozemky, které se nacházejí pod krajskými silnicemi v rozsahu materiálu ZK-02-2016-53, př. 3. Za tuto cenu se nepodařilo vykoupit všechny pozemky. Důvodem, proč někteří vlastníci nechtějí pozemky kraji prodat, je zejména neakceptace nabízené ceny a požadavky na její zvýšení. Vlastník pozemku par. č. 75/2 o výměře 10 m2, odděleného geometrickým plánem č. 115-2/2015 z pozemku par. č. 75 v k. ú. Račice u Hrotovic je ochotný tento pozemek prodat za cenu 125 Kč/m2.

Návrh řešení

V souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK, kterým  zastupitelstvo zmocnilo radu kraje schválením cen nabývaných pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd v případech, že nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných pozemků schválených zastupitelstvem kraje, navrhuje OM rozhodnout zvýšit kupní cenu z částky 50 Kč/m2 na částku 125 Kč/m2 u pozemku par. č. 75/2, odděleného geometrickým plánem č. 115/-2/2015 z pozemku par. č. 75 v k. ú. Račice u Hrotovic a obci Račice. Za cenu 125 Kč jsou v současné době vykupovány pozemky zastavěné silnicemi II. a III. tříd.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zvýšit kupní cenu u uvedeného pozemku vykupovaného podle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu pozemku par. č. 75/2 o výměře 10 m2, odděleného geometrickým plánem č. 115-2/2015 z pozemku par. č. 75 v k. ú. Račice u Hrotovic a obci Račice vykupovaného dle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz