Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-40: Veřejná zakázka na služby na akci Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace

RK-37-2020-40.pdf, RK-37-2020-40pr01.pdf , RK-37-2020-40pr02.pdf , RK-37-2020-40pr03.pdf , RK-37-2020-40pr04.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-37-2020-40
Název Veřejná zakázka na služby na akci Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace“.

Cílem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci gynekologicko-porodnického pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě. Součástí veřejné zakázky je výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, činnost koordinátora BOZP v  přípravné fázi výstavby a výkon autorského dozoru stavby po dobu její realizace. 

Podkladem zadávacích podmínek veřejné zakázky je studie vypracovaná projektovou kanceláří ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava pod názvem: „Modernizace gynekologicko-porodního pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě“, která byla schválena na jednání rady kraje č.19/2020/RK dne 9. 6. 2020, usnesením 1117/19/2020/RK.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby byla stanovena v souladu se zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek obdobného předmětu plnění, znalostí trhu a s ohledem na předpokládaný objem investičních nákladů stavby (cca 220 000 000 Kč bez DPH dle propočtu ve studii - viz. materiály RK-37-2020-40, př. 3 a RK-37-2020-40, př. 4) ve výši 11 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 335/2019 Sb. se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku. Pro výběr zhotovitele bude použito otevřené řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), které se zahajuje odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.

OM považuje za účelné ustanovit k provedení úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek, hodnotící komisi, která bude mít 5 členů. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Z jednání hodnotící komise bude vyhotoven písemný protokol. Otevírání nabídek bude zajištěno určenými zaměstnanci z odboru majetkového na základě pověření rady kraje ze dne 17. 1. 2017.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na služby „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace“ formou otevřeného řízení dle § 56/1 ZZVZ odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-37-2020-40, př. 1
  • jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-37-2020-40, př. 2

Návrh termínů a hodnotícího kritéria:

Zahájení zadávacího řízení – nejpozději 21. 12. 2020

Lhůta pro podávání nabídek – nejméně 30 kalendářních dnů ode dne odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení 

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky na veřejnou zakázku budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky.

Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality s tím, že ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle dvou kritérií:

  1. nabídková cena
  2. zkušenost dodavatele
Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví s předkládaným materiálem souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie - projektová dokumentace“ formou otevřeného řízení dle § 56/1 ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-37-2020-40, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-37-2020-40, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz