Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-45: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2

RK-37-2020-45.pdf, RK-37-2020-45pr01.pdf , RK-37-2020-45pr02.xlsx

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-37-2020-45
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Informatika v celkové výši 7 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v červnu 2020 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 2 roku 2020, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci výzvy č. 2 činí 1 234 000 Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 30. 6. 2020. Usnesením 0981/18/2020/RK ze dne 2. 6. 2020 schválila rada kraje celkem 11 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 1 149 458 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje.

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 požádal o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 61 753 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Precizní zemědělství na školním statku" (dále také "Projekt"). Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečná zpráva a finanční vypořádání příspěvku je obsahem materiálu RK-37-2020-45, př. 1. Změna závazného ukazatele je obsahem materiálu RK-37-2020-45, př. 2.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 v celkové výši 41 583 Kč (finanční příspěvek byl krácen o neuznatelné náklady uvedené v závěrečné zprávě) na krytí výdajů spojených s realizací Projektu. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazného ukazatele "Příspěvek na provoz".

Stanoviska Odbor ekonomický
Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).
 
Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 41 583 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 583 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 41 583 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Precizní zemědělství na školním statku" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz