Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-50: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“

RK-37-2020-50.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-37-2020-50
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
Zpracoval J. Rytychová, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ (dále také „Projekt“). Projekt je realizován v rámci 27. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) ve vazbě na strategický cíl 1.3 IROP „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“. Usnesením č. 0394/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků ve výši max. 45 mil. Kč a usnesením č. 0575/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 schválilo zastupitelstvo kraje převod dalších finančních prostředků ve výši 40,4 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

Druhá etapa Projektu byla ukončena k 30. 6. 2020 a v průběhu července 2020 byla podána žádost o platbu a průběžná zpráva o realizaci Projektu. Dne 23. 11. 2020 byl řídícím orgánem vydán Pokyn k platbě ve výši 55 552 359,85 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU
(ÚZ 107517016 a 107517969) ve výši 52 466 117,63 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015 a 107117968) ve výši 3 086 242,22 Kč).

Dne 25. 11. 2020 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky určené na realizaci druhé etapy Projektu v celkové výši 55 552 359,85 Kč, které byly dne
27. 11. 2020 převedeny na účet Projektu. Dotace je určena na investiční i neinvestiční výdaje Projektu.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 55 552 359,85 Kč na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 55 552 359,85 Kč na financování projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 55 552 359,85 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz