Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-51: Podlicenční smlouva Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-37-2020-51.pdf, RK-37-2020-51pr01.doc

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-37-2020-51
Název Podlicenční smlouva Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová, L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina pořídil v průběhu realizace projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ (dále jen „projekt“) dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek (software), který slouží potřebám a k výkonu hlavní činnosti Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále jen „ZZS KV“).

Návrh řešení

Protože majetek slouží k potřebám a k výkonu hlavní činnosti ZZS KV, bude jeho další užívání, správa, účetní a majetková evidence zajišťována ZZS KV. Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek byl ZZS KV předaný k hospodaření prostřednictvím dodatku Zřizovací listiny. Užívání software ZZS KV bude řešeno uzavřením podlicenční smlouvy mezi krajem a ZZS KV dle materiálu RK-37-2020-51, př. 1.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit uzavření podlicenční smlouvy se ZZS KV za účelem užívání nehmotného majetku (software) dle materiálu RK-37-2020-51, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-37-2020-51, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz