Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-52: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu nemocničních konziliárních paliativních týmů

RK-37-2020-52.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-37-2020-52
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu nemocničních konziliárních paliativních týmů
Zpracoval T. Singer
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina vstoupily v říjnu 2019 do další fáze projektu ELFis - End of Life Care Information System. ELFis je komplexní nástroj pro sběr dat potřebných k popisu závěru života pacientů v nemocnicích se zvláštním důrazem na paliativní péči.

Tento projekt cílí na vybudování informačního systému, který dokáže mapovat a hodnotit péči v závěru života. Sběr dat, který probíhá, je závislý na podpoře vybraných zaměstnanců nemocnic a centrem sběru dat je nemocniční konziliární paliativní tým.

Řada velmi významných parametrů, které jsou předmětem projektu ELFis, v centrálně dostupných datech chybí. Jedinou možností pro zajištění odpovídajícího množství dat je provádět sběr ve všech nemocnicích zřizovaných krajem. Cílem tohoto sběru je doložení toho, že péče v konziliárních paliativních týmech je standardizovaná. Indikace k této péči je exaktní a kontrolovatelná. Sběr dat bude dokladem o efektivnosti a o skutečných nákladech činnosti nemocničních konziliárních paliativních týmů a v závěru by tato data měla sloužit k nastavení správného systému úhrad konkrétních výkonů. Současná fáze sběru dat bude probíhat až do konce roku 2021.

Navzdory neexistenci úhrady pro činnost konziliárního paliativního týmu ve všech krajských nemocnicích konziliární paliativní tým funguje.  

Činnost konziliárních paliativních týmů se během letošní pandemie ukázala být jako velmi důležitá. Správná součinnost konziliárního paliativního týmu s terénními službami umožňuje zamezit opakovaným a neúčelným hospitalizacím.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančních prostředků na podporu nemocničních konziliárních paliativních týmů a zaměstnanců nemocničních konziliárních paliativních týmů, kteří se zapojují do činnosti v nemocničních týmech nad rámec svých pracovních povinností. Dále navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 500 000 Kč u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 500 000 Kč, při současném snížení § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč,

za účelem podpory nemocničních konziliárních paliativních týmů a zaměstnanců nemocničních konziliárních paliativních týmů, kteří se zapojují do činnosti v nemocničních konziliárních paliativních týmech nad rámec svých pracovních povinností.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz