Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-67: Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-37-2020-67.pdf, RK-37-2020-67pr01.pdf , RK-37-2020-67pr02.xlsx , RK-37-2020-67pr03.xlsx

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-37-2020-67
Název Návrh na změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy a na úpravu plánu investic a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 1838/30/2020/RK schválila rada kraje rozpočty a ostatní související plány (včetně závazných ukazatelů) na rok 2020 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“), požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví o schválení dodatečných investičních akcí v letošním roce dle materiálu
RK-37-2020-67, př. 1. Jedná se o pořízení:

  • obnovu SPECT/CT v předpokládané pořizovací ceně 23 000 000 Kč;
  • 4 kusů odběrových vah v předpokládané pořizovací ceně 280 000 Kč;
  • EKG na dětské oddělení v předpokládané pořizovací ceně 80 000 Kč;
  • Porodního stolu v předpokládané pořizovací ceně 550 000 Kč.

Uvedené investiční akce by byly financovány vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z darů a z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (kromě obnovy SPECT/CT, která bude hrazena 30% z prostředků zřizovatele, 40% zápůjčkou od zřizovatele a 30% z vlastních zdrojů nemocnice) prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Dále nemocnice požádala o navýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ o 60 000 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-67, př. 1, z důvodu vyplacení mimořádných odměn v souvislosti s epidemií Covid-19 z dotace Ministerstva zdravotnictví.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit:

  • aktualizované Závazné ukazatele Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 2.

S navýšením závazného ukazatele není spojeno rozpočtové opatření.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. Pro zajištění věrohodnosti a úplnosti přehledů čerpání finančních prostředků je důležité, aby jednotlivé části finančního plánu (tj. rozpočet a plány) byly v souladu a aby při výplatě schválených výdajů na mzdy nedošlo k překročení neaktualizovaného ukazatele „Limit prostředků na platy“.

A dále stanovit u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 celkový objem použití fondu investic a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • změnu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 2.
  • realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 1;
  • aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2020-67, př. 3;
stanoví

u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz