Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-72: Návrh na provedení rozpočtového opatření - záloha na realizaci projektu „Education for Sustainable Development“

RK-37-2020-72.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-37-2020-72
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - záloha na realizaci projektu „Education for Sustainable Development“
Zpracoval D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál pro jednání rady kraje se týká přijetí finančních prostředků na realizaci mezinárodního projektu "Education for Sustainable Development", tj. česky "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj" (dále také "projekt"), Kraje Vysočina, příjemce grantu a koordinátora projektu. Partnery projektu jsou Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Rectorat de l'académie de Reims, Lycée général et technologique Hugues Libergier, Tampereen klassillinen lukio a Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Wissenschaft und Forschung.

Maximální výše grantu je 136 115 EUR. Finanční prostředky obdrží Kraj Vysočina, který příslušnou část rozešle partnerům projektu na základně uzavřených partnerských smluv. Partnerské smlouvy, o jejichž uzavření rozhoduje zastupitelstvo kraje, budou předloženy po projednání znění s partnery projektu.

Dne 24. 11. 2020 byla na devizový účet vedený u Sberbank CZ, a.s. připsána první záloha ve výši 1 383 472,86 Kč (54 446 EUR), která činí 40 % z maximální výše grantu. Finanční prostředky je třeba přijmout do rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Education for Sustainable Development“, o účelovou dotaci ve výši 1 383 472,86 Kč (54 446 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 1 383 472,86 Kč (54 446 EUR) které jsou určené na financování projektu "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj". Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Education for Sustainable Development“ o účelovou dotaci v celkové výši 1 383 472,86 Kč (54 446 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz