Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-75: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Chotěboř

RK-37-2020-75.pdf, RK-37-2020-75pr01.docx

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-37-2020-75
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Chotěboř
Zpracoval O. Králík, H. Procházková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitelky Základní školy a Praktické školy Chotěboř (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.

Ředitelka školy obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru v celkové výši 10 472 Kč pro účely úhrady měsíčních záloh za obědy ve prospěch tří nezletilých žáků školy ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dar bude škole poskytnut na základě  smlouvy na školní rok 2020/2021  pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-37-2020-75, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Základní škola a Praktická škola Chotěboř proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2020-75, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2020-75, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Základní škola a Praktická škola Chotěboř
Termín 31. 8. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz