Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-89: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“

RK-37-2020-89.pdf, RK-37-2020-89pr01.pdf , RK-37-2020-89pr02.xls

Číslo materiálu 89
Číslo jednací RK-37-2020-89
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“
Zpracoval D. Šálková, P. Poulová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_19_009 Kraj Vysočina podal na základě usnesení č. 0428/08/2019//RK žádost o podporu. Projekt "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV" byl schválen a kraji bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6 300 972,30 Kč Do tohoto projektu se zapojilo 70 partnerů a konečný počet 457 podpořených dětí. Dotace byla dle rozhodnutí poskytnuta ve 100 % celkové schválené dotace.

Záměrem tohoto projektu bylo především snížit potravinovou deprivaci dětí formou bezplatného stravování ve školních jídelnách dětem navštěvujících MŠ a ZŠ ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi.

Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla schválena v Radě Kraje Vysočina dne 15.09.2020 usnesením č. 1661/27/2020/RK a následně byla předložena ke schválení MPSV. Dne 19. 11. 2020 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva a na jejím podkladě bylo zasláno Kraji Vysočina „Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu“. Na základě tohoto oznámení je Kraj povinen provést vrácení nevyčerpaných prostředků ve výši 4 903 488,45 Kč (neinvestiční výdaje, podíl EU 4 167 965,30 Kč a SR 735 523,15 Kč), které musí být do 30 kalendářních dnů od jeho doručení zaslány na účet MPSV č.: 6015-2229001/0710 dle materiálu RK-37-2020-89, př. 1. (doručeno 19. 11. 2020, splatnost 19. 12. 2020). Jedná se o přeplatek tj, prostředky, které nám byly zálohově poukázány, nicméně nebyly vyčerpány. Výše poskytnuté zálohy z MPSV byla stanovena na základě předběžného odhadu partnerů v počtu podpořených dětí. Úřad práce ČR však následně potvrdil výrazně menší počet dětí splňujících podmínky zákona pomoci v hmotné nouzi. V tomto projektu je současně velmi důležitá role rodičů, kteří musejí doložit, že se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi. Pokud tak neučiní, nemohou být zapojeni do projektu, byť formálně splňují podmínky hmotné nouze. Dalším aspektem, který měl vliv na výrazně menší čerpání prostředků, než byl původní předpoklad, je omezená, či úplně zastavena výuka na základních školách v období první vlny koronavirové krize. Pro lepší názornost je v příloze materiálu RK-37-2020-89, př. 2 připojen přehled příjmů a výdajů výše uvedeného projektu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí převod nedočerpaných prostředků projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“. Registrační číslo projektu CZ. 30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000037 ve výši 4 903 488,45 Kč na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Stanoviska Odbor ekonomický

Stanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

převod nevyčerpaných prostředků ve výši 4 903 488,45 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000037, č. ú.: 4211071093/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;

schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nevyčerpaných prostředků projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV“ na účet Ministerstva práce a sociálních věcí;
  • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc IV. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 19. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz