Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-91: Návrh na vyslovení souhlasu s 2. částí realizačního projektu dle Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

RK-37-2020-91.pdf, RK-37-2020-91pr01.pdf , RK-37-2020-91pr02.pdf , RK-37-2020-91pr03.doc , RK-37-2020-91pr04.pdf , RK-37-2020-91pr05.pdf , RK-37-2020-91pr06.pdf

Číslo materiálu 91
Číslo jednací RK-37-2020-91
Název Návrh na vyslovení souhlasu s 2. částí realizačního projektu dle Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 6
Popis problému

Kraj Vysočina je realizátorem PPP (Public-Private Partnership) projektu s názvem Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec. Na základě tohoto projektu dochází k výstavbě nového objektu pro poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Humpolci s kapacitou 203 lůžek a také k následnému provozu tohoto zařízení a to po dobu 25 let koncesionářem. Od poloviny roku 2020 probíhá výstavba nového objektu, přičemž k dokončení stavebních prací a zahájení provozu by dle harmonogramu mělo dojít na přelomu roku 2021/2022.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 13.09.2016 usnesením č. 0495/05/2016/ZK rozhodlo  na základě proběhlého koncesního řízení uzavřít Koncesní smlouvu. Koncesní smlouva byla uzavřena dne 1. 11. 2016, a to se společností Rezidence Humpolec s. r. o. (dále též „koncesionář“).  Následně byl s koncesionářem uzavřen Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě, schválený Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením 0217/03/2019/ZK dne 14. 5. 2019. Tímto dodatkem koncesní smlouvy bylo odsouhlaseno nové technické řešení výstavby nového objektu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, a s tím související změna harmonogramu realizace projektu.

Na základě uzavřeného dodatku koncesní smlouvy je mimo jiné povinností koncesionáře  zpracovat projektovou dokumentaci potřebnou pro výstavbu a provoz zařízení, a to v několika stupních - 1. Studie, 2. Územní projekt 3. Stavební projekt, 4. Realizační projekt, 5. Projekt skutečného provedení Zařízení, Demolice a Revitalizace. Přičemž v rámci stupně Realizační projekt je počítáno s rozdělením projektové dokumentace na Úvodní realizační projekt a poté další navazující samostatné části, a to dle postupu stavebních prací.

Koncesionář je dle koncesní smlouvy povinen jednotlivé stupně projektové dokumentace předložit Kraji Vysočina k odsouhlasení. K odsouhlasení projektové dokumentace je oprávněna Rada Kraje Vysočina.

Usneseními rady kraje již byly dříve schváleny následující části projektové dokumentace stavby:

  • Studie nemovitosti a mobiliáře, usnesením č. 1153/20/2019/RK dne 2. 7. 2019;
  • Dokumentace k územnímu a stavebnímu projektu, usnesením rady kraje č. 2186/37/2019/RK dne 17. 12. 2019 a
  • Realizační projekt - Úvodní realizační projekt, usnesením rady kraje č. 0728/13/2020/RK dne  21. 04. 2020.

Tento materiál nyní řeší schválení projektové dokumentace, která se týká další části realizačního projektu. Koncesionář předložil k schválení v srpnu tohoto roku 2. část Realizačního projektu stavby, která byla předmětem posouzení souladu s podmínkami v Koncesní smlouvě. V průběhu posuzování byly koncesionáři zaslány připomínky k předložené dokumentaci, které koncesionář upravil případně vysvětlil.

Výsledek posouzení předložené 2. části Realizačního projektu, včetně časového průběhu kontroly a dalších informací o posuzování, je uveden jako materiál RK-37-2020-91, př. 2. Konečná verze předložené projektové dokumentace 2. části Realizačního projektu je součástí materiálu RK-37-2020-91, př. 1.

Pro informaci je přílohou materiálu základní shrnutí PPP projektu (materiál RK-37-2020-91, př. 4), vydané sloučené územní a stavební povolení Městského úřadu Humpolec (materiál RK-37-2020-91, př. 5) a protokol o předání staveniště mezi koncesionářem a zadavatelem (materiál RK-37-2020-91, př. 6).

Návrh řešení

Odbor sociální věcí navrhuje radě kraje v souladu s dodatkem koncesní smlouvy vyslovit souhlas s předloženou projektovou dokumentací dle materiálu RK-37-2020-91, př. 1 a schválit vyjádření zadavatele dle materiálu RK-37-2020-91, př. 3.

Stanoviska Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá námitek k předloženému materiálu a souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací dle materiálu RK-37-2020-91, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-37-2020-91, př. 3.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz