Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-93: Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“

RK-37-2020-93.pdf

Číslo materiálu 93
Číslo jednací RK-37-2020-93
Název Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením rady č. 2069/36/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“. Projektový záměr  byl projednán formou per rollam na 65. jednání Programového partnerství pro začleňování a přístup ke službám v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (investičních priorit 2.1 a 2.2) Operačního programu Zaměstnanost.

Rozpočet projektu byl schválen ve výši 25 201 925,43 Kč. Projekt je financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt je realizován od 1. 4. 2020, ukončení projektu 30. 6. 2022. Jedná se o projektový záměr, který navazuje na pilotní projekty Učit se společně, růst individuálně a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina. Projekt je zaměřen na podporu procesu střednědobého plánování, rozvoj systému supervizí a sdílených služeb v sociálních službách, zvýšení efektivity a využívání kontrolních mechanismů a podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb.

V říjnu 2020 byla podána 1. Zpráva o realizaci projektu, která byla zpracována za období 1. 4. 2020 – 30. 9. 2020.

Materiál řeší přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 27. 11. 2020 byla na účet u ČNB připsána účelová dotace ve výši 209 393,07 Kč.

Návrh řešení

V listopadu 2020 byla zaslaná Kraji Vysočina účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 209 393,07 Kč a připsána dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet ČNB č.ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 01.04.2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 209 393,07 Kč na financování projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 209 393,07 Kč určenou na realizaci projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz