Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 04/2021

Usnesení 0175/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina: 

 • „Kraj Vysočina – Preventivní videa #BUĎSAFE” dle materiálu RK-04-2021-02, př. 1;
 • „Kraje pro bezpečný internet – Vzdělávací komiks, interaktivní pracovní listy a metodika pro děti a studenty na téma IT bezpečnosti – 2021“ dle materiálu RK-04-2021-02, př. 2;

souhlasí

s finanční spoluúčastí na realizaci projektů: 

 • „Kraj Vysočina – Preventivní videa #BUĎSAFE“ ve výši min. 12 % z celkových nákladů;
 • „Kraje pro bezpečný internet – Vzdělávací komiks, interaktivní pracovní listy a metodika pro děti a studenty na téma IT bezpečnosti – 2021“ ve výši min. 10,5 % z celkových nákladů.


Usnesení 0176/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

text vzorové Smlouvy o spolupráci při provozu informačního systému pro zajištění vakcinace proti COVID-19 v Kraji Vysočina obsažené v materiálu RK-04-2021-03, př. 1;

svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje pro zdravotnictví rozhodovat o uzavření Smlouvy o spolupráci při provozu informačního systému pro zajištění vakcinace proti COVID-19 v Kraji Vysočina podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-04-2021-03, př. 1  s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. 


Usnesení 0177/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-04-2021-04, př. 1.


Usnesení 0178/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o dotaci z Jihočeského kraje ve výši 775 000 Kč určenou pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku dle materiálu RK-04-2021-05, př. 2
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 775 000 Kč, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku v roce 2021.


Usnesení 0179/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2021-06, př. 1.


Usnesení 0180/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2021-07, př. 1.


Usnesení 0181/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku na bezúplatný převod nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-04-2021-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-04-2021-08, př. 1.


Usnesení 0182/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • Ford Transit Van 2,2 TDi, SPZ 2J2  3470, inv. č. 004-000-051-161, r. v. 2005, pořizovací cena 294 322,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč;
 • Videoprocesor CV 180, inv. č. 004-000-050-194, r. v. 2010, pořizovací cena 680 625,- Kč, zůstatková cena 122 505,- Kč.


Usnesení 0183/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0184/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-04-2021-11, př. 1.


Usnesení 0185/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • Vyhodnocení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2020 dle materiálu RK-04-2021-12, př. 1;
 • Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2021 dle materiálu RK-04-2021-12, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit vyhodnocení naplňování Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2021 Radě Kraje Vysočina.


Usnesení 0186/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0187/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3195, za podmínek uvedených v materiálu RK-04-2021-14, př. 2.


Usnesení 0188/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02760.0152 dle materiálu RK-04-2021-15, př. 1.


Usnesení 0189/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

seznam projektových záměrů do SC 6.1 IROP (REACT-EU) v oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému dle materiálu RK-04-2021-16, př. 2 s tím, že seznam projektových záměrů a jejich bližší specifikace mohou být průběžně upřesňovány v závislosti na dostupných informacích o nastavení podmínek příslušných výzev v SC 6.1 IROP;

ukládá

příspěvkovým organizacím uvedeným v materiálu RK-04-2021-16, př. 2, odboru zdravotnictví, odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému zahájit přípravu projektů uvedených v materiálu RK-04-2021-16, př. 2, které budou splňovat podmínky výzev v SC 6.1 IROP a předložit znění žádostí o podporu těchto projektů ke schválení radě kraje.


Usnesení 0190/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o poskytnutí dotace na výstavbu tělocvičny pro střední školy ve Žďáře nad Sázavou, jichž je kraj zřizovatelem (Gymnázium Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou) dle projektového záměru uvedeném v materiálu RK-04-2021-17, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovat projektovou žádost na výstavbu tělocvičny pro střední školy ve Žďáře nad Sázavou, jichž je kraj zřizovatelem (Gymnázium Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou) a zaregistrovat ji v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí do výzvy 13/2020 Národní sportovní agentury.


Usnesení 0191/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-04-2021-18, př. 1 do vlastnictví obce Krasíkovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-04-2021-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krasíkovice, se sídlem Krasíkovice 28, 393 01 Pelhřimov, IČ: 005 83 472;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-04-2021-18, př. 2  z vlastnictví obce Krasíkovice, se sídlem Krasíkovice 28, 393 01 Pelhřimov, IČ: 005 83 472, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0192/04/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0193/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2021-20, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2021-20, př. 1.


Usnesení 0194/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0869/16/2019/RK tak, že v materiálu RK-16-2019-41, př. 1 se ruší žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 18.


Usnesení 0195/04/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2125/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 mv k.ú. a obci Budkov z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0196/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 0197/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi budoucím povinným Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953, s právem hospodařit s majetkem České republiky, jako vlastníkem pozemku parc. č. 2579/6 v kat. území a obci Pacov, budoucím oprávněným Krajem Vysočina, IČO 70890749, jako vlastníkem stavby mostu ev. č. 1296-1 a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p.o. IČO 00090450, jako investorem stavby v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-04-2021-24, př. 1.


Usnesení 0198/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2021-25, př. 1 a RK-04-2021-25, př. 2.


Usnesení 0199/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-04-2021-26, př. 1RK-04-2021-26, př. 2 a  RK-04-2021-26, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-04-2021-26, př. 1 a RK-04-2021-26, př. 2.


Usnesení 0200/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci Skuhrov - most do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 0201/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to těmito linkami: 

301 Brno – Lipůvka – Černá Hora – Lysice – Kunštát – Olešnice – Bystré 

257 Boskovice – Skalice na Svitavou – Voděrady – Lysice (- Kozárov – Lomnice) – Olešnice 

335 Tišnov – Olší – Drahonín – Sejřek – Nedvědice 

350 Řikonín – Borovník – Milešín 

163 Tišnov – Dolní Loučky – Níhov – Velká Bíteš 

411 Deblín – Svatoslav – Přibyslavice – Velká Bíteš 

401 Brno – Říčany – Domašov – Velká Bíteš 

420 Zastávka – Příbram na Moravě – Zbraslav – Velká Bíteš 

430 Ivančice – Oslavany – Rapotice 

423 Rosice – Ivančice – Oslavany – Mohelno 

441 Moravský Krumlov – Jamolice – Dukovany – Rouchovany – Hrotovice 

442 Moravský Krumlov – Dolní Dubňany – Rouchovany – Hrotovice 

812 Znojmo – Plaveč – Běhařovice – Tavíkovice – Rouchovany – Dukovany 

814 Znojmo – Hluboké Mašůvky – Jevišovice – Slatina – Biskupice – Pulkov 

Nedvědice – Rožná 

Olší – Dolní Rožínka 

Vratislávka – Dolní Rožínka 

Vratislávka – Moravec 

Rosice – Rapotice – Náměšť nad Oslavou.


Usnesení 0202/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-29, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-29, př. 1.


Usnesení 0203/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-30, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2021-30, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-30, př. 1.


Usnesení 0204/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/353 Stáj - Zhoř formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-31, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2021-31, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/353 Stáj - Zhoř dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-31, př. 1.


Usnesení 0205/04/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Informace subjektům na průběhu veřejné zakázky neúčastným jsou poskytovány až po ukončení řízení (po uzavření smlouvy).


Usnesení 0206/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtů zvláštních účtu projektů uvedených v materiálu RK-04-2021-33, př. 1 o přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj  ČR ve výši: 

 • 15 977 084,40 Kč, na financování projektu Transformace Domova Háj III.;
 • 17 178 212,60 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II.";
 • 3 934 270,26 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III.  - Jihlava Na Kopci";
 • 3 063 866,21 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III.  - Jihlava Pávov";
 • 1 408 424,68 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.".


Usnesení 0207/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2021-34, př. 1.


Usnesení 0208/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o výpůjčce s partnery uvedenými v materiálu RK-04-2021-35, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-04-2021-35, př. 2.


Usnesení 0209/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o poskytování bezúplatných ubytovacích služeb v domově mládeže při Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava osobám poskytujícím zdravotní péči v Nemocnici Jihlava, příspěvková organizace po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru;
 • informaci o zajištění bezúplatného přechodného ubytování v domově mládeže při Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava pro žáky zdravotnických oborů přihlášených k ubytování na domově mládeže Střední školy stavební Jihlava, kteří vykonávají nařízenou pracovní povinnost nebo se podílejí na zajištění nezbytné zdravotní péče v Nemocnici Jihlava, příspěvková organizace.


Usnesení 0210/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-04-2021-37, př. 1 a RK-04-2021-37, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2021-37, př. 1.


Usnesení 0211/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT (UZ 33354) na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou v celkové výši 1 361 000 Kč dle materiálu RK-04-2021-38;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 798 000 Kč na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 563 000 Kč na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.


Usnesení 0212/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu na Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic (ÚZ 89038) ve výši 345 531,80 Kč pro sledované období 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic ve výši 345 531,80 Kč pro sledované období 2020.


Usnesení 0213/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 13 284 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 13 284 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362, IČO 60418508 o částku 13 284 Kč na pokrytí nákladů spojených s řešením závady na rozvodech elektrické energie.


Usnesení 0214/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

prodloužit o jeden rok hodnocené období pro ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-04-2021-41, př. 1, kteří nebudou hodnoceni v roce 2021, ale v roce 2022.


Usnesení 0215/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-04-2021-42, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-04-2021-42, př. 1.


Usnesení 0216/04/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.


Usnesení 0217/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-04-2021-44, př. 1.


Usnesení 0218/04/2021/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 0219/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 15. 2. 2021, a to na dobu určitou, nejpozději do 31. 1. 2024, s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II s názvem „Učíme se ze života pro život 2“.


Usnesení 0220/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti, která vydává hejtman kraje Mgr. Vítězslav Schrek, MBA pro ostatní členy rady kraje;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz