Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 10/2019

Usnesení 0479/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky „Datový sklad“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-10-2019-02, př. 1, RK-10-2019-02, př. 2 a RK-10-2019-02, př. 3;

pověřuje
 • k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u nadlimitní veřejné zakázky veřejné zakázky „Datový sklad“ komisi ve složení dle materiálu RK-10-2019-02, př. 4;
 • jednáním o nabídce s účastníkem řízení Ing. Petra Pavlince a Ing. Danu Buřičovou;
stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Datový sklad“ jsou zaměstnanci Odboru Informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Datový sklad“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0480/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zajištění provozu informačního systému Hromadná podatelna "Utility Report" dle materiálu RK-10-2019-03, př. 2.


Usnesení 0481/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2019-04, př. 1.


Usnesení 0482/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-10-2019-05, př. 1, RK-10-2019-05, př. 2;
 • o zařazení žadatelů do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli.


Usnesení 0483/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 820 810 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 678 350 Kč určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 678 350 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací o částku 142 460 Kč.


Usnesení 0484/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 59 314 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 59 314 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 59 314 Kč za účelem pořízení 10 kusů šatních skříní pro personál do interního pavilonu.


Usnesení 0485/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2019-08, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0486/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2019-09, př. 1, RK-10-2019-09, př. 2 a RK-10-2019-09, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 740 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 740 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 740 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 0487/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s podporou XXXVI. celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS – Štemberovy dny ČLS JEP;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 5. 2019.


Usnesení 0488/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 740 129,51 Kč.


Usnesení 0489/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ v celkové výši 1 961 360 Kč (ÚZ 35021);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 196 851 Kč na realizaci projektu „Ochrana před závažným násilným útokem v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvková organizace“,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 785 542 Kč na realizaci projektu „Zvýšení ochrany a bezpečnosti měkkého cíle nemocnice Nové Město na Moravě“,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 978 967 Kč na realizaci dílčích projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-10-2019-12, př. 1,

  v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“.


Usnesení 0490/10/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-10-2019-13, př. 1 a RK-10-2019-13, př. 2;

souhlasí

s dalšími jednáními vedoucími k uzavření smluvního vztahu dle materiálu RK-10-2019-13, př. 2.


Usnesení 0491/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2019-14, př. 1.


Usnesení 0492/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2019-15, př. 1, RK-10-2019-15, př. 2, RK-10-2019-15, př. 3, RK-10-2019-15, př. 4 a RK-10-2019-15, př. 5.


Usnesení 0493/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru, peněžních účelových darů, dotace a nadačního příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2019-16, př. 1, RK-10-2019-16, př. 2, RK-10-2019-16, př. 3, RK-10-2019-16, př. 4, RK-10-2019-16, př. 5, RK-10-2019-16, př. 6, RK-10-2019-16, př. 7, RK-10-2019-16, př. 8, RK-10-2019-16, př. 9, RK-10-2019-16, př. 10 a RK-10-2019-16, př. 11.


Usnesení 0494/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-10-2019-17, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-10-2019-17, př. 1.


Usnesení 0495/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Monitor vitálních funkcí, inventární číslo 002-000-001-253, r. v. 1998, pořizovací cena (PC) 699 999,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Dezinfektor, inv. č. 002-000-000-820, r. v. 1994, PC 316 316,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní IVAC, inv. č. 002-000-000-171, r. v. 1991, PC 37 518,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Digestoř Biohazard MSC12, inv. č. 002-000-001-235, r. v. 1997, PC 251 693,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover 3380, inv. č. 002-000-000-626, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí vanička-dřez, inv. č. 002-000-000-582, r. v. 1994, PC 15 331,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Detektor scintilační, inv. č. 002-000-000-054, r. v. 1972, PC 14 154,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor lůžkový Datex-Ohmeda, inv. č. 002-000-001-369, r. v. 2000, PC 280 000,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Monitor vitálních funkcí, inventární číslo 002-000-001-253, r. v. 1998, pořizovací cena (PC) 699 999,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Dezinfektor, inv. č. 002-000-000-820, r. v. 1994, PC 316 316,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní IVAC, inv. č. 002-000-000-171, r. v. 1991, PC 37 518,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover 3380, inv. č. 002-000-000-626, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí vanička-dřez, inv. č. 002-000-000-582, r. v. 1994, PC 15 331,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Detektor scintilační, inv. č. 002-000-000-054, r. v. 1972, PC 14 154,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor lůžkový Datex-Ohmeda, inv. č. 002-000-001-369, r. v. 2000, PC 280 000,- Kč, ZC 0,- Kč; 

souhlasí

s vyřazením a ponecháním na náhradní díly v případě následujícího majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Digestoř Biohazard MSC12, inv. č. 002-000-001-235, r. v. 1997, PC 251 693,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0496/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Vana hydromasážní BTL 3000 – Alfa 50, inv. č. 004-000-051-127, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 260 400,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Odstředivka B4i, inv. č. 004-000-050-963, r. v. 2001, PC 104 858,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odstředivka B4i, inv. č. 004-000-050-942, r. v. 2003, PC 94 341,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svářečka krevních vaků Biosealer CR6-PS, inv. č. 004-000-050-620, r. v. 2007, PC 42 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus, inv. č. 004-000-050-611, r. v. 2002, PC 41 790,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ford Transit Connect Tourneo 3J9 1492, inv. č. 004-000-050-045, r. v. 2009, PC 425 597,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Vana hydromasážní BTL 3000 – Alfa 50, inv. č. 004-000-051-127, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 260 400,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Odstředivka B4i, inv. č. 004-000-050-963, r. v. 2001, PC 104 858,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odstředivka B4i, inv. č. 004-000-050-942, r. v. 2003, PC 94 341,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svářečka krevních vaků Biosealer CR6-PS, inv. č. 004-000-050-620, r. v. 2007, PC 42 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus, inv. č. 004-000-050-611, r. v. 2002, PC 41 790,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, za nejvyšší nabídkovou cenu: 

 • Ford Transit Connect Tourneo 3J9 1492, inv. č. 004-000-050-045, r. v. 2009, PC 425 597,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 0497/10/2019/RK
Rada kraje
odvolává

Milana Vojtu, M.A., MBA., z funkce člena Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany k 3. 4. 2019;

jmenuje

JUDr. Miroslava Kubáska, Ph.D., do funkce člena Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany s účinností od 4. 4. 2019.


Usnesení 0498/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.


Usnesení 0499/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar v podobě skleněné plastiky „TOP ŘEDITEL 2019“ od autora Aleše Valnera panu PhDr. Pavlu Tomanovi, řediteli Střední školy stavební Jihlava, s účinností k okamžiku předání daru členkou rady kraje pro oblast školství;

ukládá

člence rady kraje pro oblast školství předat věcný dar dle materiálu RK-10-2019-22.


Usnesení 0500/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu prostor dle materiálu RK-10-2019-109, př. 1.


Usnesení 0501/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2019;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2019:

  - celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

  - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2019;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2019 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
  • předložit na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu přehled o zakoupených sbírkových předmětech do sbírek muzejní povahy v roce 2019 z fondu investic v termínu nejpozději do 20. 12. 2019.


Usnesení 0502/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o částku 927 400 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 927 400 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 807 400 Kč určenou na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 120 000 Kč určenou na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen.


Usnesení 0503/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu č. ú.: 4211026874/6800 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630 o celkovou částku 12 449 129,66 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu za III. etapu realizace projektu.


Usnesení 0504/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek upravených materiálem RK-10-2019-26, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna).


Usnesení 0505/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02499.0032 dle materiálu RK-10-2019-27, př. 3.


Usnesení 0506/10/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO  2019 podle materiálu RK-10-2019-28, př. 1;


Usnesení 0507/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o úschově dle materiálu RK-10-2019-29, př. 1.


Usnesení 0508/10/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2018 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2018 dle materiálů RK-10-2019-30, př. 1 a RK-10-2019-30, př. 2.


Usnesení 0509/10/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 1/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2019-31, př. 1;

rozhoduje ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-10-2019-31, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-10-2019-31, př. 1 z účetnictví kraje.


Usnesení 0510/10/2019/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2019 na 475 zaměstnanců;

schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 611 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 822 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 25 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 847 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.


Usnesení 0511/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice o účelovou dotaci z IROP ve výši 1 694 935,45 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 1 694 935,45 Kč ze zvláštního účtu projektu II/405 Brtnice do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty; 

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Humpolec – ul. Čejovská o účelovou dotaci z IROP ve výši 21 249 577,97 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 21 249 577,97 Kč ze zvláštního účtu projektu II/347 Humpolec – ul. Čejovská do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0512/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu u  převodu práv a povinností z územního rozhodnutí o umístění SO 401 - 412   stavby "II/602 Jihlava - JV obchvat" dle materiálu RK-10-2019-35, př. 1.


Usnesení 0513/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba dle materiálu RK-10-2019-36, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-10-2019-36, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0514/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů v celkové výši 881 792,50 Kč a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení administrace projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty:

 • II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba: konečný zůstatek ve výši 3 303,48 Kč
 • II/360 Třebíč – Střítež, II/360 Střítež – Slavice, II/360 Slavice – Výčapy, II/360 Výčapy – Štěpánovice: konečný zůstatek ve výši 878 489,02 Kč.


Usnesení 0515/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-10-2019-38, př. 1.


Usnesení 0516/10/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o probíhajícím řízení u Ministerstva vnitra, tak i příslušnou komunikaci dle materiálu RK-10-2019-39, př. 1.


Usnesení 0517/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k.ú. a obci Okrouhlice dle materiálu RK-10-2019-40, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;   

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k.ú. a obci Okrouhlice dle materiálu RK-10-2019-40, př. 2  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.


Usnesení 0518/10/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0519/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 1002/2 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce za cenu a za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2019-45, př. 1, a to na dobu neurčitou;
 • uzavřít s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy, nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 1002/3 a par. č. 1002/12 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce za cenu a za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2019-45, př. 2, a to na dobu 8 měsíců.


Usnesení 0520/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu RK-10-2019-46, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2019-46, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5220/8 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0521/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-10-2019-47, př. 1upr1, tzv. zdanitelný nájem;
 • uzavřít Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-10-2019-47, př. 2, tzv. nezdanitelný nájem.


Usnesení 0522/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2019-48, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2019-48, př. 1.


Usnesení 0523/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. st. 97/1 o výměře 4 m2 v k .ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věž;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 97/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž z vlastnictví í Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věž.


Usnesení 0524/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-10-2019-50, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 104-14/2007 a geometrickým plánem č. 162-21/2018, PGP-540/2018-714 z pozemku KN par. č. 1526/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Kněževes nad Oslavou  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2019-50, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 104-14/2007 a geometrickým plánem č. 162-21/2018, PGP-540/2018-714 z pozemku KN par. č. 1526/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Kněževes nad Oslavou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes.


Usnesení 0525/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-10-2019-51, př. 1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2019-51, př. 1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.


Usnesení 0526/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 395/9-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 245-65/2018 PGP-76/2019-710 z pozemku KN par. č. 395/3  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Újezd u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Újezd;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 395/9-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 245-65/2018 PGP-76/2019-710 z pozemku KN par. č. 395/3  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Újezd u Třebíče  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Újezd.


Usnesení 0527/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-10-2019-55, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 160-810/2017, PGP-1388/2017-707 z pozemků KN par. č. 452/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 465/1  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Částkovice u Hostětic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hostětice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2019-55, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 160-810/2017, PGP-1388/2017-707 z pozemků KN par. č. 452/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 465/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Částkovice u Hostětic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hostětice.


Usnesení 0528/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu na pozemky dotčené dočasným záborem v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-10-2019-56, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Dřevozpracujícím družstvem se sídlem č.p. 9, 394 26 Lukavec.


Usnesení 0529/10/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 2036/6 o výměře 113 m2, ostatní plocha, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fy INDIGOTEAM s.r.o., se sídlem Josefa Vávry 42/33, 664 91 Ivančice, IČO 05709016, za kupní cenu 111 000 Kč.


Usnesení 0530/10/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní smlouvu v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-10-2019-58, př. 1 mezi Krajem Vysočina, investorem stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ a Lesy České republiky, s.p., vlastníkem části opevnění koryt vodních toků potřebných pro realizaci této stavby;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1409/24 v k. ú. Čáslavsko z vlastnictví Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina za podmínek smlouvy dle materiálu RK-10-2019-58, př. 2.


Usnesení 0531/10/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0532/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 1259/4 o výměře 75 m2, zaměřeného geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemku par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v  k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za  celkovou kupní cenu 9375 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu obvyklou.


Usnesení 0533/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Havlíčkův Brod, jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v užívání části pozemku par. č. 778/85 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod k uložení a provozování inženýrských sítí, včetně práva vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem provádění oprav a údržby stavby tak, jak je uvedeno v GP č. 8020-9/2019,  s tím, že služebnost je zřizována na dobu, po kterou bude stavba provozována.


Usnesení 0534/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov, EUROFARMS JIHLAVA s.r.o., AGRO družstvem vlastníků Puklice a Josefem Sklenářem pachtovní smlouvy v rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-10-2019-62, př. 1, RK-10-2019-62, př. 2, RK-10-2019-62, př. 3, RK-10-2019-62, př. 4.


Usnesení 0535/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 4559/6-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 238-117/2018 PGP-78/2019-601 z pozemku KN par. č. 4559/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Příjemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 4559/6-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 238-117/2018 PGP-78/2019-601 z pozemku KN par. č. 4559/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Příjemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.


Usnesení 0536/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-10-2019-64, př. 1.


Usnesení 0537/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Třebíč na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemek KN par. č. 1004/1/1 v k. ú. Třebíč.


Usnesení 0538/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele SVIŽN s.r.o., Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6, IČO 033 01 087 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-10-2019-41, př. 1;


Usnesení 0539/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy nad západním křídlem“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-10-2019-42, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 608 38 531 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy nad západním křídlem“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0540/10/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0541/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-10-2019-54, př. 1.


Usnesení 0542/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu dle materiálů RK-10-2019-52, př. 1, RK-10-2019-52, př. 2, RK-10-2019-52, př. 3, RK-10-2019-52, př. 4.


Usnesení 0543/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-10-2019-66, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení TERMGAS s.r.o., Údolní 314/49, 147 00 Praha 4, IČO 260  07  967 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0544/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

výběr dodavatele na veřejnou zakázku OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody" dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-10-2019-67, př. 1;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení Vlastimil Zelený, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice, IČO 101 21 765 jako dodavatele na veřejnou zakázku "OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0545/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Dětský domov Senožaty – Oprava elektroinstalace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-10-2019-68, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-10-2019-68, př. 2.


Usnesení 0546/10/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0547/10/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče" která je obsahem materiálu RK-10-2019-70, př. 1, včetně vrácení přeplatku ve výši 125 207,15 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 112 027,45 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 13 179,70 Kč) na účet poskytovatele dotace;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče" ve výši 84 309,47 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 84 309,47 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče".


Usnesení 0548/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratky přijaté na zvláštní účet projektu v celkové výši 65 318,00 Kč, které budou použity na další financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“.


Usnesení 0549/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností ve výši  3 612 595 Kč (ÚZ 13305); 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, o částku 3 612 595 Kč na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností  – domovy se zvláštním režimem.


Usnesení 0550/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 79 895 550,00 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.


Usnesení 0551/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zařazení akce „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ do projektů v rámci projektového řízení;
 • podání žádosti o dotaci, včetně související přílohy, v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019, vyhlášené Ministerstvem práce a  sociálních věcí, dle materiálů RK-10-2019-74, př. 1 a RK-10-2019-74, př. 2;
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2019-74, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí oznámit MPSV schválení projektové žádosti „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ podané v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019.


Usnesení 0552/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_18_008 dle materiálů RK-10-2019-75, př. 2, RK-10-2019-75, př. 3, RK-10-2019-75, př. 4.


Usnesení 0553/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

se zapojením krajem zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu RK-10-2019-76, př. 1 do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ dle výzvy č. 30_19_009 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Usnesení 0554/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu mládeže na krajské úrovni dle materiálu RK-10-2019-77, př. 2 a vyhlášení těchto Pravidel;

ukládá

OŠMS vyhlásit schválená Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu mládeže na krajské úrovni.


Usnesení 0555/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-10-2019-78, př. 1 a  RK-10-2019-78, př. 2.


Usnesení 0556/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zájezdu pro finalisty 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy, kteří se umístili na 1. - 3. místě, dle materiálu RK-10-2019-79, př. 1.


Usnesení 0557/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 6 295 464 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 6 295 464 Kč Střední průmyslové škole Třebíč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 0558/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 – Mateřské školy 30 705 Kč a § 3113 – Základní školy 393 113 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v celkové výši 423 818 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-10-2019-81, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-10-2019-81, př. 1.


Usnesení 0559/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Volvo S80 2.5T, inventární číslo 311, rok výroby 2006, rok pořízení 2010, pořizovací cena 399 200 Kč, zůstatková cena 56 031 Kč, způsobem navrženým Akademií – Vyšší odbornou školou, Gymnáziem a Střední odbornou školou uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-10-2019-82.


Usnesení 0560/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 700 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 700 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-10-2019-83.


Usnesení 0561/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

se záměrem změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-10-2019-84, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 3A, 3B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-10-2019-84, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 3A, 3B na příslušný správní orgán.


Usnesení 0562/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0563/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2019-86, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-10-2019-86, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2019-86, př. 2.


Usnesení 0564/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0565/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0566/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2019-89, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-10-2019-89, př. 2.


Usnesení 0567/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2019-90, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-10-2019-90, př. 2.


Usnesení 0568/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 - Mateřské školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 5 092 275  Kč dle materiálu RK-10-2019-91, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-10-2019-91, př. 1.


Usnesení 0569/10/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 300 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2019-92, př. 1.


Usnesení 0570/10/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 598 910 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 598 910 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 598 910 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02789.0001 dle materiálu RK-10-2019-93, př. 1.


Usnesení 0571/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč, se sídlem Vrchlického 990, Borovina, 674 01 Třebíč IČO: 03111903 ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-10-2019-94, př. 1upr1.  


Usnesení 0572/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

nominovat aktivity Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-10-2019-95 na ceny SDGs. 


Usnesení 0573/10/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o výsledcích Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 ve srovnání s výsledky sociologického průzkumu dle materiálu RK-10-2019-96, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení problémů uvedených v materiálu RK-10-2019-96, př. 1 a o výsledcích informovat Radu Kraje Vysočina před konáním dalšího Fóra Zdravého Kraje Vysočina.


Usnesení 0574/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Hodnotící zprávu za období 2017 – 2018 a Plán zlepšování na období let 2019 – 2020 Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 dle materiálu RK-10-2019-97, př. 1.


Usnesení 0575/10/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-10-2019-98, př. 1, RK-10-2019-98, př. 2 a RK-10-2019-98, př. 3.


Usnesení 0576/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 44 653 519,25 Kč.


Usnesení 0577/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Rovné příležitosti“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 120 461,18 Kč.


Usnesení 0578/10/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „MagNet“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 12 082,69 Kč (471,06 €).


Usnesení 0579/10/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-10-2019-102, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2019-102, př. 1.


Usnesení 0580/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2019-103, př. 3.


Usnesení 0581/10/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-10-2019-104, př. 2.


Usnesení 0582/10/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0583/10/2019/RK
Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2019, o zřízení přírodní památky Jezdovické rašeliniště, dle materiálu RK-10-2019-106, př. 1.


Usnesení 0584/10/2019/RK
Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 3/2019, o zřízení přírodní rezervace Knížecí seč a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-10-2019-107, př. 1.


Usnesení 0585/10/2019/RK
Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2019, o zřízení přírodní rezervace Výrova skála, dle materiálu RK-10-2019-108, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz