Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 20/2019

Usnesení 1104/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-20-2019-02, př. 1 včetně příloh smlouvy;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 405 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 85 050 Kč) rozpočtu kraje o částku 490 050 Kč na zajištění provozu registru smluv.


Usnesení 1105/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 87 507 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 29 320 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 58 187 Kč na realizaci projektu u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 29 320 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury“ v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 58 187 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení bezpečnosti IT infrastruktury“ v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“.


Usnesení 1106/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

text vzorové Smlouvy o přístupu ke komunikační infrasturuktuře eMeDocS obsažené v materiálu RK-20-2019-04, př. 1;

svěřuje

hejtmanovi kraje rozhodovat uzavírat Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-20-2019-04, př. 1  s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. 


Usnesení 1107/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2019-101, př. 1.


Usnesení 1108/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 2/2019 dle materiálu RK-20-2019-05, př. 1.


Usnesení 1109/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dle materiálu RK-20-2019-06, př. 1.


Usnesení 1110/20/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1111/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek ke smlouvě dle materiálu RK-20-2019-08, př. 1.


Usnesení 1112/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-20-2019-09, př. 1.


Usnesení 1113/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-10, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 640 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 640 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 640 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 1114/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-11, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 50 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 1115/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 300 000 Kč při současném snížení § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 300 000 Kč;
 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-12, př. 1, RK-20-2019-12, př. 2, RK-20-2019-12, př. 3 a RK-20-2019-12, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 1116/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-13, př. 1, RK-20-2019-13, př. 2, RK-20-2019-13, př. 3, RK-20-2019-13, př. 4, RK-20-2019-13, př. 5 a RK-20-2019-13, př. 6;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 540 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 540 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 540 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 1117/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 156 695 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 156  695 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 156 695 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s realizací akce akutní ošetření a odborný zásah dřevin a porostu v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 29. 11. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz určeného na ošetření a odborný zásah dřevin a porostu včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.


Usnesení 1118/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 7 483 399 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 262 161,50 Kč a ÚZ 35015 ve výši 7 221 237,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 642 481,00 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 476 574,50 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 963 282,50 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 809 511,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 2 591 550,00 Kč 

určenou na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ dle materiálu RK-20-2019-15, př. 1.


Usnesení 1119/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 793 412,00 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 u: 
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 186 337,70 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 301 108,50 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 305 965,80 Kč 

na úhradu výdajů spojených s realizací projektů „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava“ dle materiálu RK-20-2019-16, př. 1

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 68 847 299,81 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 u: 
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 59 575 021,87 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 2 003 374,84 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 4 242 654,90 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 3 026 248,20 Kč 

na úhradu výdajů spojených s realizací projektů „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“, „Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava“ dle materiálu RK-20-2019-16, př. 1.


Usnesení 1120/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-20-2019-17, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.


Usnesení 1121/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Odstředivka MPW 350, inv. č. 004-000-050-890, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 78 308,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N180, inv. č. 004-000-050-930, r. v. 1993, PC 87 601,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko vyhřívané pro novorozence LN 91 G, inv. č. 004-000-050-862, r. v. 1996, PC 71 001,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko elektrické Acord, inv. č. 004-000-050-606, r. v. 1994, PC 40 609,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Autokláv parní PS 261, inv. č. 004-000-050-933, r. v. 1991, PC 88 230,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Bilirubinometr Minolta JM-101, inv. č. 004-000-050-971, r. v. 1992, PC 114 072,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Separátor krevních částic Kobe Spectra, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 1 300 000,- Kč, ZC 0,-Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • Odstředivka MPW 350, inv. č. 004-000-050-890, r. v. 2005, pořizovací cena (PC) 78 308,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N180, inv. č. 004-000-050-930, r. v. 1993, PC 87 601,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko vyhřívané pro novorozence LN 91 G, inv. č. 004-000-050-862, r. v. 1996, PC 71 001,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lůžko elektrické Acord, inv. č. 004-000-050-606, r. v. 1994, PC 40 609,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Autokláv parní PS 261, inv. č. 004-000-050-933, r. v. 1991, PC 88 230,- Kč, ZC 0,-Kč;
 • Bilirubinometr Minolta JM-101, inv. č. 004-000-050-971, r. v. 1992, PC 114 072,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Separátor krevních částic Kobe Spectra, inv. č. 004-000-251-416, r. v. 1999, PC 1 300 000,- Kč, ZC 0,-Kč.


Usnesení 1122/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje: 

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:  

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 1123/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru, peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2019-20, př. 1, RK-20-2019-20, př. 2, RK-20-2019-20, př. 3 a RK-20-2019-20, př. 4.


Usnesení 1124/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2019-21, př. 1, RK-20-2019-21, př. 2 a RK-20-2019-21, př. 3.


Usnesení 1125/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-22, př. 1.


Usnesení 1126/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2019.


Usnesení 1127/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 


Usnesení 1128/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34544) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na realizaci projektu „Přechod na nový knihovní systém“, ve  výši 900 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské knihovny Vysočiny o  částku 900 000 Kč určenou na realizaci projektu „Přechod na nový knihovní systém“.


Usnesení 1129/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů o částku 222 000 Kč (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34026) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Analýza rizik zabezpečení objektů Muzea Vysočiny Jihlava“ a pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 72 000 Kč na realizaci projektu „Minimalizace bezpečnostních rizik – Hrad Kámen“ v rámci „Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 150 000 Kč určenou na realizaci projektu „Analýza rizik zabezpečení objektů Muzea Vysočiny Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 72 000 Kč určenou na realizaci projektu „Minimalizace bezpečnostních rizik – Hrad Kámen“.


Usnesení 1130/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů o částku 286 000 Kč (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34013) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 107 000 Kč, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 88 000 Kč a pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě ve výši 91 000 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 107 000 Kč určenou na realizaci projektu „D 2019 Cechovní praporec, Jezuitský generál Francisco Retz Muzeum Vysočiny Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 88 000 Kč určenou na realizaci projektu „D 2019 zásuvky – 16 ks, kovová skříň s 5 zásuvkami – 4 ks Muzeum Vysočiny Pelhřimov“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 91 000 Kč určenou na realizaci projektu „D 2019 Sady čisticích filtrů a filtrovacích rohoží pro zvlhčovače – 25 sad, soubor 21 plastik V. Žaluda a 30 plastik J. Mařatky Horácká galerie v Novém Městě na Moravě“.


Usnesení 1131/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (§ 3315 – Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 262 597 Kč při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje (kapitola Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 262 597 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 262 597 Kč v souvislosti s pokrytím nákladů spojených s doplněním vnitřního vybavení budovaného Centra tradiční lidové kultury;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 262 597 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
 • aktualizaci použití fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2019-28, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést uložený odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 262 597 Kč nejpozději do 31. 7. 2019.


Usnesení 1132/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Do práce na kole 2019“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov dle materiálů RK-20-2019-29, př. 1, RK-20-2019-29, př. 2, RK-20-2019-29, př. 3, RK-20-2019-29, př. 4 a RK-20-2019-29, př. 5.


Usnesení 1133/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020-2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2019-30, př. 1, RK-20-2019-30, př. 2, RK-20-2019-30, př. 3RK-20-2019-30, př. 4, RK-20-2019-30, př. 5, RK-20-2019-30, př. 6, RK-20-2019-30, př. 7RK-20-2019-30, př. 8, RK-20-2019-30, př. 9, RK-20-2019-30, př. 10;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2020–2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-20-2019-30, př. 1, RK-20-2019-30, př. 2, RK-20-2019-30, př. 3, RK-20-2019-30, př. 4, RK-20-2019-30, př. 5, RK-20-2019-30, př. 6RK-20-2019-30, př. 7RK-20-2019-30, př. 8, RK-20-2019-30, př. 9, RK-20-2019-30, př. 10.


Usnesení 1134/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2019-31, př. 1, na výstavě „100 Presepi in Vaticano“ konané od 7. 12. 2019 do 12. 1. 2020 (s vývozní lhůtou od 1. 12. 2019 do 31. 1. 2020).


Usnesení 1135/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-20-2019-32, př. 1.


Usnesení 1136/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic v roce 2019 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-20-2019-33, př. 2;

stanoví

u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 


Usnesení 1137/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic v roce 2019 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2019-34, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 


Usnesení 1138/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-35, př. 1.


Usnesení 1139/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-36, př. 1.


Usnesení 1140/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2019-37, př. 1.


Usnesení 1141/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2019-38, př. 1;

bere na vědomí

ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2019-38, př. 1.


Usnesení 1142/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-20-2019-39, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C.


Usnesení 1143/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-20-2019-40, př. 1, RK-20-2019-40, př. 2, RK-20-2019-40, př. 3  a RK-20-2019-40, př. 4


Usnesení 1144/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Škody Felicie kombi LXI, poznávací značka PEH 44-98, inventární číslo 0200026, rok pořízení 2003, pořizovací cena 322 300 Kč, zůstatková cena 0 Kč., způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov dle materiálu RK-20-2019-41.


Usnesení 1145/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2019/2020:  


Usnesení 1146/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o nájmu se společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, dle materiálu RK-20-2019-43, př. 1.


Usnesení 1147/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-20-2019-44, př. 1.


Usnesení 1148/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 822 710 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 352 590 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 352 590 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;

rozhoduje


Usnesení 1149/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 970 749,32 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 384 425,47 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3 355 174,79 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 970 749,32 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 384 425,47 Kč Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1150/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2019-47, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-20-2019-47, př. 2.


Usnesení 1151/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 170 000 Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019.


Usnesení 1152/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 462 502,46 Kč určenou na realizaci projektu „Učit se společně, růst individuálně“.


Usnesení 1153/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s předloženou Studií dle materiálu RK-20-2019-50, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-20-2019-50, př. 3;

přijímá

závazek dle materiálu RK-20-2019-50, př. 4.


Usnesení 1154/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020 - 2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-20-2019-51, př. 1;

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2020 – 2022 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-20-2019-51, př. 1.


Usnesení 1155/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

nové vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-20-2019-52, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí zveřejnit schválené vize na Portálu příspěvkových organizací.


Usnesení 1156/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku průmyslová pračka 4W 164E IPSO, inventární číslo 453926, rok pořízení 2002, pořizovací cena 241  500 Kč, zůstatková cena 0 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1157/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku konvektomat Retigo, inventární číslo DHM 22000116, rok pořízení 2007, pořizovací cena 229  845 Kč, zůstatková cena k 31.  5.  2019 ve výši 16  847 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ruší

usnesení č. 1068/19/2019/RK ze dne 11.  6.  2019;


Usnesení 1158/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II., dle materiálů RK-20-2019-55, př. 1 a RK-20-2019-55, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1159/20/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu v mimořádném kole dotačního řízení dle materiálu RK-20-2019-56, př. 1.


Usnesení 1160/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele EXBYDO s.r.o., Pelhřimov, Sadová 1106, IČO 62497791, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1161/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje


Usnesení 1162/20/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejný, jelikož by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob, oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 1163/20/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-20-2019-60, př. 1.


Usnesení 1164/20/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-20-2019-61, př. 2.


Usnesení 1165/20/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.


Usnesení 1166/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2020 – 2022 dle materiálu RK-20-2019-63, př. 1;

bere na vědomí

položkový rozpis investičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2020 – 2022 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2019-63, př. 1


Usnesení 1167/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-20-2019-64, př. 1.


Usnesení 1168/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 930 728 Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019.


Usnesení 1169/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

vyřazení, zařazení a drobné úpravy nákladů a technologie opravy jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-20-2019-66, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-20-2019-66, př. 3.


Usnesení 1170/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku  II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-20-2019-67, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky  II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-20-2019-67, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2019-67, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.


Usnesení 1171/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část silnice II/379 v úseku od napojení připravovaného SZ obchvatu Velké Bíteše po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, část silnice III/3791 v  úseku od napojení na SZ obchvat Velké Bíteše po napojení na silnici II/379 včetně všech součástí a příslušenství spolu se stavebními objekty vybudovanými v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat – 2. stavba“ označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 od kruhového objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust v km 0,132 PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 1,845, SO 108 rekonstrukce hosp. sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení polní cesty v km 1,921 v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a městem Velká Bíteš, jako budoucím obdarovaným.


Usnesení 1172/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy školy Tovačovského sady“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“.


Usnesení 1173/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 6307 o výměře 93 m2 - orná půda a dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2053 m2 - orná půda, oba v k.ú. Velké Meziříčí.


Usnesení 1174/20/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-20-2019-71, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 1175/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-20-2019-72, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0601/07/2015/ZK a pozemků uvedených v materiálu RK-20-2019-72, př. 2 vykupovaných podle usnesení 0228/03/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 100 Kč/m2.


Usnesení 1176/20/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1177/20/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1178/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0707/13/2019/RK, že materiál RK-13-2019-30, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-20-2019-77, př. 1.


Usnesení 1179/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2019-78, př. 1 a RK-20-2019-78, př. 2.


Usnesení 1180/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2019-79, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2019-79, př. 1.


Usnesení 1181/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením: 


Usnesení 1182/20/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1183/20/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1184/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí dle materiálu RK-20-2019-76, př. 4, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení včetně dohody o  sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-20-2019-76, př. 5;

jmenuje

komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-20-2019-76, př. 6.


Usnesení 1185/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje těchto nemovitých věcí - pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec: 

par. č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č .453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Řídelov,  par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú Horní Cerekev;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout úplatně převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 tyto pozemky: 
 • par.č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice 
 • par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic
 • par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par.č. 453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov
 • par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev 

 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě  zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování krajských silnic a vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice ,a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2.


Usnesení 1186/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-20-2019-81, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-20-2019-81, př. 2.


Usnesení 1187/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-20-2019-84, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2019-84, př. 2.


Usnesení 1188/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ID:124627 na akci "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" uzavřené dne 6. 5.  2019 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností SVIŽN s.r.o.. na straně zhotovitele dle nabídky dle materiálu RK-20-2019-85, př. 3.


Usnesení 1189/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-20-2019-86, př. 1.


Usnesení 1190/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2019-87, př. 1.


Usnesení 1191/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2019-88, př. 1.


Usnesení 1192/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0065 dle materiálu RK-20-2019-89, př. 2.


Usnesení 1193/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313010012 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-20-2019-90, př. 1.


Usnesení 1194/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Energetickou politiku Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2019-91, př. 1.


Usnesení 1195/20/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).


Usnesení 1196/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 27 749 707,70 Kč.


Usnesení 1197/20/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0326, za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2019-94, př. 2.


Usnesení 1198/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2019-95, př. 3.


Usnesení 1199/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1200/20/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-20-2019-97, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2019-97, př. 1.


Usnesení 1201/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2019-98, př. 7, RK-20-2019-98, př. 8 a RK-20-2019-98, př. 9;

rozhoduje

předložit projektové žádosti dle materiálů RK-20-2019-98, př. 1, RK-20-2019, př. 2 a RK-20-2019, př. 3 do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 4,3 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu RK-20-2019-98, př. 4 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.


Usnesení 1202/20/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-20-2019-99, př. 3, RK-20-2019-99, př. 4, RK-20-2019-99, př. 5 a RK-20-2019-99, př. 6;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-20-2019-99, př. 1 do 132. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


Usnesení 1203/20/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu s: 

 • Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova tř. 523/30, 370 01 České Budějovice , dle materiálu RK-20-2019-100, př. 1;
 • firmou BENT s.r.o., IČ 49061160, U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, dle materiálu RK-20-2019-100, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz