Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 34/2018

Usnesení 2078/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Vybudování Portálu územního plánování Kraje Vysočina" v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2018-02, př. 1, RK-34-2018-02, př. 2, RK-34-2018-02, př. 3, RK-34-2018-02, př. 4, RK-34-2018-02, př. 5 a RK-34-2018-02, př. 6;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky "Vybudování Portálu územního plánování Kraje Vysočina" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-34-2018-02, př. 7;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 2079/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-34-2018-03, př. 1.


Usnesení 2080/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 850 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2018-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2018-04, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 850 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 850 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 2081/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Zastupitelstvo kraje (ÚZ 00018) ve výši 300 000 Kč spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování dle materiálu RK-34-2018-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2018-05, př. 2.


Usnesení 2082/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary dle materiálu RK-34-2018-06, př. 11 a v souladu s materiály RK-34-2018-06, př. 1, RK-34-2018-06, př. 2, RK-34-2018-06, př. 3, RK-34-2018-06, př. 4, RK-34-2018-06, př. 5, RK-34-2018-06, př. 6, RK-34-2018-06, př. 7, RK-34-2018-06, př. 8, RK-34-2018-06, př. 9, RK-34-2018-06, př. 10;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 50 000 Kč a § 3529 – Ostatní ústavní péče o částku 12 000 Kč při současném snížení §  6113 - Zastupitelstva krajů o celkovou částku 62 000 Kč dle materiálu RK-34-2018-06, př. 11.


Usnesení 2083/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality dle materiálu RK-34-2018-07, př. 5;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality dle materiálu RK-34-2018-07, př. 6.


Usnesení 2084/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit s účinností od 12. 12. 2018 počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8 s tím, že neuvolněným členem rady ve funkci náměstka hejtmana kraje bude Pavel Pacal.


Usnesení 2085/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu RK-34-2018-10, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu RK-34-2018-10, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-34-2018-10, př. 3;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-34-2018-10, př. 4.


Usnesení 2086/34/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2087/34/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2088/34/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2089/34/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2090/34/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2091/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-34-2018-16, př. 1.


Usnesení 2092/34/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se záměry Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, provést na předmětu nájmu technické zhodnocení dle materiálů RK-34-2018-17, př. 1, RK-34-2018-17, př. 2, RK-34-2018-17, př. 3, RK-34-2018-17, př. 4 a RK-34-2018-17, př. 5;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí schváleného příspěvku na realizaci akcí dle materiálů RK-34-2018-17, př. 1, RK-34-2018-17, př. 2, RK-34-2018-17, př. 3, RK-34-2018-17, př. 4 a RK-34-2018-17, př. 5, jejíž součástí bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a následně zaslat kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 8 850 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 9 250 000 Kč,
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč za účelem krytí provozních výdajů akce dle materiálu RK-34-2018-17, př. 5.


Usnesení 2093/34/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 3 059 654,40 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517016) ve výši 2 889 673,60 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 169 980,80 Kč) s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 3 059 654,40 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“.


Usnesení 2094/34/2018/RK
Rada kraje
ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na pořízení vybavení specializovaného pracoviště včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů.

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 o částku 500 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, s určením na pořízení vybavení specializovaného pracoviště, a to pily a vrtačky na drobné kosti (mikrodriver);


Usnesení 2095/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018 dle materiálu RK-34-2018-20, př. 1.


Usnesení 2096/34/2018/RK
Rada kraje
stanoví

 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) ve výši 221 970 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 12 725 tis. Kč;
ukládá

vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2019 v termínu do 31. 3. 2019;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

schválit

 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 v celkové výši a členění dle materiálu RK-34-2018-21, př. 1 – Rozpočet kraje 2019;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2019 materiálu RK-34-2018-21, př. 1 (Rozpočet kraje 2019, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Evropské projekty;

svěřit radě kraje provádění:

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a  v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:

a) ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly;

b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:

b.a) příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;

b.b) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,

kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;

c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;

d) ke změně rozpočtu kraje, kdy:

d.a) dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

d.b) příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;

 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.


Usnesení 2097/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 505 949,91 Kč v souvislosti s první splátkou  části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 2098/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  částku 8 534,20 Kč v souvislosti s první splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a  převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 2099/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“, dle materiálu RK-34-2018-24, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ projektovou žádost;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2018-24, př. 1, a schválit závazek kraje na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ do výše 600 000 Kč poskytnutím zápůjčky a krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“, tj. max. do výše 90 000 Kč z rozpočtu kraje.


Usnesení 2100/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021 dle materiálu RK-34-2018-25, př. 3.


Usnesení 2101/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UNESCO 2019" dle materiálu RK-34-2018-26, př. 1.


Usnesení 2102/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2019" dle materiálu RK-34-2018-27, př. 1.


Usnesení 2103/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ dle materiálu RK-34-2018-28, př. 1.


Usnesení 2104/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ dle materiálu RK-34-2018-29, př. 1.


Usnesení 2105/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, se sídlem Onšov 1, 39501 Pacov, IČO 00511871, dle materiálu RK-34-2018-30, př. 1.


Usnesení 2106/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vydat rozhodnutí o sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace s  Domovem Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-34-2018-31, př. 1
 • schválit Dodatek č. x Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2018-31, př. 2.


Usnesení 2107/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2018-32, př. 1.


Usnesení 2108/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu RK-34-2018-33, př. 2.


Usnesení 2109/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel o zařazení akce "Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj, dle materiálu RK-34-2018-34, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;

ukládá

Domovu Háj, příspěvkové organizaci, podat projektovou žádost do výzvy č. 03_18_089 OPZ;

bere na vědomí

informaci o dofinancování spoluúčasti organizace na projektu z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu po vydání závěrečného právního aktu projektu, ve kterém budou vyčísleny celkové skutečné náklady projektu, včetně jejich rozdělení na jednotlivé zdroje financování.


Usnesení 2110/34/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu V. projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ dle materiálu RK-34-2018-35;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu V. prostřednictvím systému ISKP14+.


Usnesení 2111/34/2018/RK
Rada kraje
ukládá

ředitelce Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, vrátit v termínu nejpozději do 11. 12. 2018 na účet kraje část poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu na sociální službu (ÚZ 13 305) ve výši 925 000 Kč; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout schválit úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ  13 305) u vybraných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-34-2018-36, př. 1;
 • schválit snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 925 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 1 084 000 Kč dle materiálu RK-34-2018-36, př. 1;
 • schválit v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče dle materiálu RK-34-2018-36, př. 2.


Usnesení 2112/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ subjektům uvedeným v materiálu RK-34-2018-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-34-2018-37, př. 2.


Usnesení 2113/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program “Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019“ dle materiálu RK-34-2018-38, př. 1.


Usnesení 2114/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ dle materiálu RK-34-2018-39, př. 1.


Usnesení 2115/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ dle materiálu RK-34-2018-40, př. 1.


Usnesení 2116/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019 dle materiálu RK-34-2018-41, př. 1.


Usnesení 2117/34/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

projektové záměry dle materiálu RK-34-2018-42, př. 1.


Usnesení 2118/34/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů: 

 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba;
 • II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba;
 • II/347 Čejov - průtah;

 • II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba;

 • II/602 Jihlava - JV obchvat;

 • II/128 Lukavec - obchvat;

 • II/357 Strachujov - Jimramov;

 • II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat

do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů:

 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba;
 • II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba;
 • II/347 Čejov - průtah;

 • II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba;

 • II/602 Jihlava - JV obchvat;

 • II/128 Lukavec - obchvat;

 • II/357 Strachujov - Jimramov;

 • II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat

do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 2119/34/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-34-2018-44, př. 1, RK-34-2018-44, př. 2, RK-34-2018-44, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2018-44, př. 1, RK-34-2018-44, př. 2, RK-34-2018-44, př. 3.


Usnesení 2120/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 maximálně do 325 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.


Usnesení 2121/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu RK-34-2018-46, př. 1.


Usnesení 2122/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu RK-34-2018-47, př. 1.


Usnesení 2123/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit s účinností od 1. 1. 2019 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.


Usnesení 2124/34/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství podle materiálu RK-34-2018-48, př. 2.


Usnesení 2125/34/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a, § 113 a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-34-2018-49, př. 1.


Usnesení 2126/34/2018/RK
Rada kraje
ukládá

řediteli Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 9 000 000 Kč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 – Střední školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost) o částku 9 000 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 9 000 000 Kč u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 na pokrytí dotace městu Telč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci městu Telč, IČO 00286745 ve výši 9 000 000 Kč na realizaci akce „Sportovní areál Hradecká, Telč“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace, ID O02568.0001.


Usnesení 2127/34/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 850 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy ve výši 390 390,80 Kč) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 240 390,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349 o  částku 850 000,00 Kč
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO  00581119 o částku 390 390,80 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-34-2018-51.


Usnesení 2128/34/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v celkové výši 2 647 800 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-34-2018-52, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání dle tabulky 1 materiálu RK-34-2018-52, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-34-2018-52, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-34-2018-52, př. 2.


Usnesení 2129/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:


Usnesení 2130/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu RK-34-2018-54, př. 1.


Usnesení 2131/34/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-34-2018-55, př. 1.


Usnesení 2132/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019“ dle materiálu RK-34-2018-56, př. 1.


Usnesení 2133/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ dle materiálu RK-34-2018-57, př. 1.


Usnesení 2134/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „SPORTOVIŠTĚ 2019“ dle materiálu RK-34-2018-58, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 2135/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Sportujeme a volný čas 2019“ dle materiálu RK-34-2018-59, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 2136/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019“ dle materiálu RK-34-2018-60, př. 1.


Usnesení 2137/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019“ dle materiálu RK-34-2018-61, př. 1.


Usnesení 2138/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“ dle materiálu RK-34-2018-62, př. 1.


Usnesení 2139/34/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2140/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-34-2018-64, př. 1, kterou bude dotčen pozemek par. č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava.


Usnesení 2141/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-34-2018-66, př. 1 z  vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 2142/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 582/3 o výměře 43 m2, par. č. 582/4 o  výměře 299 m2 a par. č. 583/3 o výměře 241 m2 zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.  


Usnesení 2143/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední školy průmyslové, technické a  automobilní Jihlava dle materiálu RK-34-2018-69, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci - nově pořízené stavby kioskových trafostanic.


Usnesení 2144/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2018-70, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-34-2018-70, př. 1.


Usnesení 2145/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2018-71, př. 1 a RK-34-2018-71, př. 2.


Usnesení 2146/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o spolupráci v oblasti pojišťovnictví dle materiálů RK-34-2018-65, př. 3 a RK-34-2018-65, př. 4.


Usnesení 2147/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2005/32/2018/RK tak, že text:

"Rada kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina, na straně investora stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E", smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha  v k .ú. Jihlava v rozsahu cca 16 m2 de materiálu RK-32-2018-56, př. 1,"

se nahrazuje textem

"Rada kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, na straně budoucího prodávajícího jako vlastníka pozemku a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího jako investora stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E", smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha  v k .ú. Jihlava v rozsahu cca 1,5 m2 de materiálu RK-34-2018-67, př. 1."


Usnesení 2148/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

podat projektovou žádost projektu s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ dle materiálu RK-34-2018-72, př. 1;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-34-2018-72, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2018-72, př. 3, RK-34-2018-72, př. 4 a RK-34-2018-72, př. 5;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost dle materiálu RK-34-2018-72, př. 1 předložit do 100. výzvy OPŽP.


Usnesení 2149/34/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 16 320,49 Kč (631,72 €).


Usnesení 2150/34/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-34-2018-74, př. 3 a RK-34-2018-74, př. 4.


Usnesení 2151/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-34-2018-75, př. 8, RK-34-2018-75, př. 9, RK-34-2018-75, př. 10 a RK-34-2018-75, př. 11.


Usnesení 2152/34/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2018-76, př. 3.


Usnesení 2153/34/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál i přílohy č. 1 - 3 jsou neveřejné z důvodů, že jejich zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.


Usnesení 2154/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-34-2018-78, př. 1.


Usnesení 2155/34/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-34-2018-79, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-34-2018-79, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ dle materiálů RK-34-2018-79, př. 1RK-34-2018-79, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 2156/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-34-2018-80, př. 1;
 • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2018“ dle materiálu RK-34-2018-80, př. 1.


Usnesení 2157/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 dle materiálu RK-34-2018-81, př. 1.


Usnesení 2158/34/2018/RK
Rada kraje
ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina nejpozději ve druhém čtvrtletí roku 2020;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2018-82, př. 1.


Usnesení 2159/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2019 dle materiálu RK-34-2018-83, př. 1.


Usnesení 2160/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019“ dle materiálu RK-34-2018-84, př. 1.


Usnesení 2161/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019“ dle materiálu RK-34-2018-85, př. 1.


Usnesení 2162/34/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2017 a zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2016 a 2017 dle materiálu RK-34-2018-86, př. 1.


Usnesení 2163/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ dle materiálu RK-34-2018-87, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 2164/34/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ dle materiálu RK-34-2018-88, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz