Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2018-51: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-34-2018-51.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-34-2018-51
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím: 

  1. V rámci výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I. schválilo MŠMT dotaci Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci na projekt „Učící se málotřídky“ v celkové výši 7 108 265 Kč na financování způsobilých výdajů projektu. MŠMT převede na účet kraje pro tuto organizaci čtvrtou zálohovou platbu ve výši 850 000 Kč.
  2. V rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I schválilo MŠMT dotaci Střední zdravotnické škole a  Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod v celkové výši 975 977 Kč na financování způsobilých výdajů projektu. MŠMT převede na účet kraje pro tuto organizaci druhou zálohovou platbu ve výši 390 390,80 Kč (tj. 40 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektu).
Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

  • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 240 390,80 Kč (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 850 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy ve výši 390 390,80 Kč);
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 240 390,80 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 850 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy ve výši 390 390,80 Kč) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 240 390,80 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
    • Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349 o  částku 850 000,00 Kč
    • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO  00581119 o částku 390 390,80 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-34-2018-51.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz