Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0111/02/2019/RK

Usnesení: 0111/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-27
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat dle materiálu RK-02-2019-27, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 26271303, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2019-27, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz