Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 02/2019

Usnesení 0085/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o znalostní cestě Tchaj-wan dle materiálu RK-02-2019-02, př. 1.


Usnesení 0086/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o řešení bezpečnostních rizik vyplývajících z varování NUKIB.


Usnesení 0087/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-02-2019-04, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-02-2019-04, př. 2.


Usnesení 0088/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 45 000 Kč na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku.


Usnesení 0089/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-06, př. 1.


Usnesení 0090/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-07, př. 1.


Usnesení 0091/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-08, př. 1.


Usnesení 0092/02/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2019-09, př. 1.


Usnesení 0093/02/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb „Svoz, využití a likvidace odpadů z kategorie ostatních“ s vítězným uchazečem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2019-10, př. 1 a Smlouvy o výpůjčce „Hlavní a záložní hematologický analyzátor“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2019-10, př. 2.


Usnesení 0094/02/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-02-2019-11, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 60 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 60 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu „Modernizace a  obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“.


Usnesení 0095/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-02-2019-12, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a  cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-02-2019-12, př. 1.


Usnesení 0096/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018“ ve složení dle materiálu RK-02-2019-13, př. 1.


Usnesení 0097/02/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-02-2019-14, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 1. 2021.


Usnesení 0098/02/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-02-2019-15, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2023.


Usnesení 0099/02/2019/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit:

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 339 317 968,40 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-16, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2019-16, př. 1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu RK-02-2019-16, př. 2;
 • převod finančních prostředků ve výši 11 553 992,90 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;

rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, IČO 04417909 ve výši 1 700 000 Kč na realizaci projektu „Podpora regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-02-2019-16, př. 3;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2019-16, př. 3.


Usnesení 0100/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 v celkové výši 2 292 756 586,08 Kč dle materiálu RK-02-2019-17, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a  jiných institucí přijatých na evropské projekty za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 v celkové výši 422 881 399,03 Kč dle materiálu RK-02-2019-17, př. 2.


Usnesení 0101/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 15 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním opakovaného hlasování a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí.


Usnesení 0102/02/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ovlivnit rozhodnutí, omezit nebo znemožnit svobodný výkon mandátu člena orgánů kraje, člena výboru, komise či jiného kolektivního orgánu s právem hlasovacím (rozhodovacím), popř. omezit nebo znemožnit svobodný postup a úsudek osoby nadané pravomocí rozhodnout nějakou podstatnou záležitost, otázku (jde o případy, kdy by mohlo zveřejnění vyvolat nebo umožnit nátlak na nositele mandátu rozhodovat či hlasovat, popř. kdy by zveřejnění vedlo k podstatnému zvýšení korupčního rizika).


Usnesení 0103/02/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-02-2019-19, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.


Usnesení 0104/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic pro rok 2019 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na realizaci investičních akcí dle materiálu RK-02-2019-20, př. 2;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zařadit akce dle materiálu RK-02-2019-20, př. 2 do připravovaného finančního plánu na rok 2019.


Usnesení 0105/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2019 dle materiálu RK-02-2019-21, př. 1.


Usnesení 0106/02/2019/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-22, př. 1.


Usnesení 0107/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu za malý projekt Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu dle materiálu RK-02-2019-23, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-23, př. 1.


Usnesení 0108/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat", stavební objekt SO 207 Ulice Hůlova - rekonstrukce mostu dle materiálu RK-02-2019-24, př. 1.


Usnesení 0109/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat dle materiálu RK-02-2019-25, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Společnost Velký Beranov ECS + COLAS, Společník č. 1: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00  Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO 45274924, společník č. 2: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2019-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0110/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava dle materiálu RK-02-2019-26, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 43005560, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2019-26, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0111/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat dle materiálu RK-02-2019-27, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 26271303, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2019-27, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0112/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Střítež - Štěpánovice dle materiálu RK-02-2019-28, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-02-2019-28, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0113/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby dle materiálu RK-02-2019-29, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky účastníka zadávacího řízení, jehož nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v  souladu s materiálem RK-02-2019-29, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smluv s vybraným dodavatelem pro jednotlivé části veřejné zakázky.


Usnesení 0114/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby dle materiálu RK-02-2019-30, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v  souladu s materiálem RK-02-2019-30, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smluv s vybranými dodavateli pro jednotlivé části veřejné zakázky.


Usnesení 0115/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)“ formou otevřeného podlimitního řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-31, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2019-31, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-31, př. 1.


Usnesení 0116/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-32, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2019-32, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-32, př. 1.


Usnesení 0117/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Stránecká Zhoř - průtah formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-33, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Stránecká Zhoř - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-33, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2019-33, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.


Usnesení 0118/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě v souvislosti s budoucí změnou třídy silnice dle materiálu RK-02-2019-34, př. 2.


Usnesení 0119/02/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0120/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr převodu nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-02-2019-36, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu RK-02-2019-36, př. 1 z vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-02-2019-36, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-02-2019-36, př. 4.


Usnesení 0121/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava, IČO 00286010 smlouvu o výpůjčce na pozemky v k.ú. Helenín a v k.ú. Velký Beranov za podmínek, na dobu a v rozsahu dle materiálu RK-02-2019-37, př. 1.


Usnesení 0122/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a společností BUWOL  METAL s. r. o., se sídlem Osvobození 703, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČ 262 31 956 na straně pronajímatele smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 131/5 v k. ú. Otín nad Jihlavou o výměře 63 m2 a to na dobu osmi měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ za cenu 7 Kč/m2/rok.


Usnesení 0123/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-02-2019-39, př. 1.


Usnesení 0124/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2019-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2019-40, př. 1;
 • uzavřít s Pardubickým krajem smlouvu o podmínkách provedení stavby dle materiálu RK-02-2019-40, př. 2.


Usnesení 0125/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového, Ing. Josefa Kadlece a Bc. Kristinu Huďovou k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:

 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru majetkového
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávaných v gesci odboru majetkového

zrušit pověření Mgr. Jitky Tvrzové, Jiřího Lukáše a Ing. Evy Pausarové vydané dle usnesení rady kraje č. 0101/03/2017/RK.


Usnesení 0126/02/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-02-2019-42, př. 1upr1.


Usnesení 0127/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina, na straně nájemce a uživatele:

 • nájemní smlouvu na užívání pozemků st. par. č. 651, par. č. 5319/23, par. č. 5319/24 a par. č. 5319/25 v k. ú. Habry, a to od 1. 3. 2019 na dobu neurčitou, kde roční výše nájemného činí 6 463 Kč, s tím, že nájemné za období od 1. 3. do 30. 9. 2019 činí 3 790 Kč, které musí být uhrazeno před podpisem smlouvy dle materiálu RK-02-2019-44, př. 1;
 • dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci (pozemků st. par. č. 651, par. č. 5319/23, par. č. 5319/24 a par. č. 5319/25 v k. ú. Habry) za období od 1. 7. 2018 do 28. 2. 2019 v celkové výši 4 303 Kč dle materiálu RK-02-2019-44, př. 2.


Usnesení 0128/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit záměr výpůjčky nemovitých věcí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě, včetně jejich součástí a příslušenství na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-02-2019-43, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na dobu určitou do 31. 3. 2019 dle materiálu RK-02-2019-43, př. 2.


Usnesení 0129/02/2019/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-45, př. 1.


Usnesení 0130/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Aktivně a zdravě pro seniory na Vysočině podpořeného z  Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2018 dle materiálu RK-02-2019-46, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.


Usnesení 0131/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 5 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-02-2019-47, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-02-2019-47, př. 2.


Usnesení 0132/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-02-2019-48, př. 1 a RK-02-2019-48, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 0133/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

Žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-02-2019-49, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 0134/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-02-2019-50, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 0135/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje

o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, se sídlem U Elektrárny 1965, IČO 00511676, dle materiálu RK-02-2019-51, př. 1.


Usnesení 0136/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 433 914,79 Kč dle materiálu RK-02-2019-52, př. 1.


Usnesení 0137/02/2019/RK
Rada kraje
ruší

usnesení č. 1912/31/2018/RK;

rozhoduje

uzavřít Deklaraci o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“ dle materiálu RK-02-2019-53, př. 1.


Usnesení 0138/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 598 329,48 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000012, č. ú.: 4211071093/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;

schvaluje

převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc II do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0139/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající:

 • v úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 (kapitola Sociální věci) z důvodu sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2019 dle materiálu RK-02-2019-55, př. 1;
 • ve změně závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ dle materiálu RK-02-2019-55, př. 1;
 • ve změně závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ dle materiálu RK-02-2019-55, př. 1.


Usnesení 0140/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 801 604 421 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-02-2019-56, př. 1;
 • změnu hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1690/26/2018/RK a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2019 dle materiálu RK-02-2019-56, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2019“ dle materiálu RK-02-2019-56, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-02-2019-56, př. 4RK-02-2019-56, př. 5 a RK-02-2019-56, př. 6;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 369 457 421 Kč dle materiálu RK-02-2019-56, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 480 147 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-02-2019-56, př. 5 a RK-02-2019-56, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-02-2019-56, př. 7upr1.


Usnesení 0141/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Evropské projekty, zvláštní účet „SPŠ Třebíč – st. úpravy B“) rozpočtu kraje o částku 966 790 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 o částku 966 790 Kč na krytí nákladů spojených s pořízením dataprojektorů v rámci veřejné zakázky „SPŠT – dodávka dataprojektorů pro Pavilon B“, které budou využity pro výukové účely ve škole;
ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč provést uložený odvod z fondu investic na zvláštní účet „SPŠ Třebíč – st. úpravy B“, č. bankovního účtu: 4211080571/6800 ve výši 966 790 Kč nejpozději do 31. 1. 2019.


Usnesení 0142/02/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • Měřícího pracoviště pořízeného v roce 2004, inventární číslo 502770, pořizovací cena 107 039 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • Elektro části A VZT pořízené v roce 1987, inventární číslo 501218, pořizovací cena 441 826 Kč, zůstatková cena  0 Kč;
 • Pracoviště pro automatizaci pořízeného v roce 2003, inventární číslo 502761, pořizovací cena 102 999 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-02-2019-58.


Usnesení 0143/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2019-59, př. 1, kód 1A.


Usnesení 0144/02/2019/RK
Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi ve složení:

 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina – Jana Nováková - Hotařová, Roman Wolker;
 • zástupci sportovních organizací – Luboš Straka (AŠSK), Vítězslav Holub (ČUS);
 • zástupce mediálních partnerů – Jan Kodet (Region Vysočina);
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina – Milan Kastner (OŠMS);
 • zástupce olympioniků – Bedřich Ščerban (Nadační fond olympioniků region Vysočina).


Usnesení 0145/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o nákladech 1. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-02-2019-61, př. 1;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 1. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-02-2019-61, př. 2.


Usnesení 0146/02/2019/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-02-2019-62, př. 1, RK-02-2019-62, př. 2, RK-02-2019-62, př. 3 a RK-02-2019-62, př. 4.


Usnesení 0147/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 pro rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-63, př. 1;
 • čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 na rok 2019 dle materiálu RK-02-2019-63, př. 2.


Usnesení 0148/02/2019/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 48 000 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019 dle materiálu RK-02-2019-72, př. 1.


Usnesení 0149/02/2019/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 0150/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2019-65, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-65, př. 1.


Usnesení 0151/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2019-66, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-66, př. 1.


Usnesení 0152/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 4 dle materiálu RK-02-2019-67, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 5 dle materiálu RK-02-2019-67, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2019-67, př. 1 a RK-02-2019-67, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 4 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 5 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-02-2019-67, př. 1 a RK-02-2019-67, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.


Usnesení 0153/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2019-68, př. 1 a RK-02-2019-68, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-68, př. 1.


Usnesení 0154/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-02-2019-69, př. 1 a RK-02-2019-69, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2019-69, př. 1.


Usnesení 0155/02/2019/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-02-2019-70, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz