Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0112/02/2019/RK

Usnesení: 0112/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-28
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Střítež - Štěpánovice dle materiálu RK-02-2019-28, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-02-2019-28, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz